E-PRISTUPAČNOST TREBA DA BUDE TEMA MEDJUNARODNOG DANA OSI 2006

UJEDINJENE NACIJE, 26 July – Unapredjenje pristupa novim informativnim tehnologijama za OSI biće u fokusu ovogodišnjeg Medjunarodnog Dana OSI, najavile su UN.

Ovaj Dan, koji se proslavlja 3. decembra, nastoji da promoviše integraciju OSI u društvo.

Iako pristup informacijama i komunikacionim tehnologijama (ICT) kreira šanse za svakoga, njihove prednosti su izueztno značajne za OSI, omogućavajući im da prevazidju društvene barijere, predrasude, infrastrukturne i nepristupačne formate koji stoje na putu njihog punog učešća.

No, mnoge OSI nemaju mogućnost korišćenja Interneta, pošto mnogi websajtovi nisu pristupačni za osobe oštećenog vida, zahtevaju korišćenje miša a treninzi se često izvode u nepristupačnim vidovima i formatima. Mnoge OSI nemaju pristup novim informativnim tehnologijama uopšte. “Nove kompjuterski zasnovane informativne tehnologije imaju potencijala otvaranja čitavog sveta novih mogućnosti za OSI,” rekao je Sarbuland Khan, izvršni koordinator Sekretarijata Global Alliance for ICT and Development.  “Problem je što nove prepreke sprečavaju mnoge OSI da dostignu svoje potencijale. Želimo da promovišemo dobre websajt dizajne koji će omogućiti da OSI počinju da se koriste novom tehnologijom i želimo da razvojni stručnjaci razmisle ozbiljno o potrebama OSI i stvaranju novog dizajna za njih.” Vlade, na svom prvom Svetskom samitu o informativnim društvima, u Ženevi 2003, su se obavezale na gradnju informativnog društva koje će biti usmereno na svoje članove, razvojno i inkluzivno, u kome će svako moći da stvara, pristupa, razvija i deli informacije i znanje. Fokusiranje ovog 3. decembra na e-pristupačnost ima nameru pokretanje akcije koja će omogućiti OSI da učestvuju u stvaranju svetske vizije.Osobe sa invaliditetom osećaju značajan nedostatak pristupa informativnim tehnologijama. Na primer, pošto obazovanje postaje značajno zavisno od informativne tehnologije nemogućnost pristupa Internetu ograničava mogućnost učenja za OSI.Već postoje neka zakonska rešenja i regulative kojima se od websajtova zahteva da budu potpuno pristupačni. Svetski standardi i smernice za pristupačnost websajtova su u razvoju. Jednom usvojena i ratifikovana Medjunarodna Konvencija o pravima OSI će zahtevati da OSI imaju pun pristup informativnim tehnologijama. To znači da odredjene mere moraju da se preduzmu u eliminisanju prepreka u dobijanju informacija i komunikaciji.“Dostupnost informativnih tehnologija OSI nije samo stvar ljudskih prava – to je i dobar poslovni potez,” rekao je gospodin Khan. 

Ali mnogi websajtovi ostaju nepristupačni za osobe oštećenog vida i osobe koje ne vide. Nedavna studija o 100 kompanija u Velikoj Britaniji pokazunje da oko tri četvrtine websajtova kompanija ne ispunjava osnovne zahteve pristupačnosti.  Ove firme su zbog toga platile kaznu od 80 miliona funti (147 miliona dolara).

Za dodatne informacije možete kontaktirati Edoarda Bellanda u Odeljenju za informisanje javnosti, 212-963-8275, bellando@un.org.

Seminar o samostalnom životu u Tirani

Predstavnici Centra za samostalni život invalida Srbije, Gordana Rajkov i Borivoje Ljubinkovic su u poseti Albaniji.Na poziv domaćina održaće seminar o Samostalnom životu za predstavnike organizacija OSI iz Tirane 27. i 28. jula.Cilj seminara je upoznavanje OSI iz Tirane o istorijatu samostalnog života, filozofijom samostalnog života, mreži centara za samostalni život u Evropi, radu Centra za samostalni život u Srbiji i iskustvima projekta Servis personalnih asistenata.Očekuje se da bi ovaj seminar mogao da bude polazna tačka pre svega za Udruženja distrofičara i paraplegičara da se upoznaju sa konceptom samostalnog života i značajem personalne asistencije, da se upoznaju sa iskustvima u regionu, da započnu rad na prikupljanju sredstava i zatraže podršku vlade za uvodjenje personalne asistencije kao vida podrške osobama sa invaliditetom.

Nastavak rada na primeni Strategije za smanjenje siromaštva

Kao dalji korak na definisanju mehanizama saradnje NVOa i tima potpredsednice Vlade za primenu Strategije za smanjenje siromaštva, u julu i avgustu biće angažovani nacionalni i medjunarodni konsultanti koji će zajedno sa nacionalnim timom za SSS i predstavnicima organizacija civilnog društva raditi na definisanju metodologije i mehanizama za aktivnije uključivanje NVOa u proces promocije, monitoringa i primene preporuka SSS. U sredu, 26. jula održan je sastanak fokus grupe u zgradi Vlade Srbije, na kome je ispred Centra za samostalni život invalida Srbije prisustvovao Borivoje Ljubinković.

Sportske igre Centra

Centar za samostalni život invalida Srbije organizuje prve sportske igre na nivou mreže u Jagodini, 1. jula 2006. godine.
Sportske igre ce obuhvatiti discipline: streljaštvo, pikado, šah i stoni tenis.
Sve podružnice imaju svoje predstavnike, a ocekuje se dolazak i predstavnika novoosnovane podružnice u Cacku.
Domacin prvih sportskih susreta je podružnica centra u Jagodini.

Nova podružnica Centra

Centar za samostalni život invalida Srbije dobio je novu podružnicu u Cacku.

Dana 29. juna 2006 godine održana je osnivacka skupština nove podružnice Centra, kojoj su prisustvovali Borivoje Ljubinkovic, predsednik CSZ Srbije i Duško Savic, clan IO podružnice Centra u Smederevu.

2007 evropska godina mogucnosti za sve

EVROPSKA UNIJA – „Evropska godina jednakih mogućnosti za sve“ za 2007. godinu dobila zeleno svetlo

Evropska Komisija je pozdravila odluku Saveta i Parlamenta da 2007.godinu proglase „Evropskom godinom jednakih mogućnosti za sve“. Cilj je da se Evropljani upoznaju o svojim pravima da ne budu diskriminisani, da promovišu jednake mogućnosti od oblasti zapošljavanja do zdravstvene zaštite i da pokažu kako različitosti jačaju Evropsku Uniju. Četiri su glavne teme za 2007.godinu: prava, predstavljanje, priznavanje i poštovanje.

Ujedinjene nacije velikim koracima ka pristupacnosti

Po prvi put u istoriji Ujedinjenih nacija dokumenti ce moci da se štampaju direktno na Brajevom pismu, zahvaljujuci donaciji neprofitne organizacije Services for the Visually Impaired, (S.V.I.) i u saradnji sa Svetskom federacijom slepih (World Blind Union -WBU).

Harold Snider, Izvršni direktor SVI, je rekao da ce nova oprema za štampanje na Brajevom pismu moci da obezbedjuje tekstove na svih šest zvanicnih jezika u UN.
Harold Snider, Izvršni direktor SVI, je rekao da ce nova oprema za štampanje na Brajevom pismu moci da obezbedjuje tekstove na svih šest zvanicnih jezika u UN.

Ova oprema se koristila na sedmom zasedanju Generalne skupštine Ad Hok Komiteta o Konvenciji za zaštitu i promovisanje prava i dostojanstva osoba sa invaliditetom u sedištu UN od 16.01. do 03.02. 2006. godine.

Don MacKay, predsedavajuci Ad Hok Komiteta i stalni predstavnik Novog Zelanda u UN je ovo proglasio pozitivnim korakom ka pristupacnosti.
Oprema ce obezbediti puno ucešce na sastancima osoba oštecenog sluha i iz raznih vladinih i invalidskih organizacija.

Ova oprema se koristila na sedmom zasedanju Generalne skupštine Ad Hok Komiteta o Konvenciji za zaštitu i promovisanje prava i dostojanstva osoba sa invaliditetom u sedištu UN od 16.01. do 03.02. 2006. godine.

Don MacKay, predsedavajuci Ad Hok Komiteta i stalni predstavnik Novog Zelanda u UN je ovo proglasio pozitivnim korakom ka pristupacnosti.
Oprema ce obezbediti puno ucešce na sastancima osoba oštecenog sluha i iz raznih vladinih i invalidskih organizacija.

Socijalne usluge i servisi za osobe sa invaliditetom u Republici Srbiji – izazovi u procesu reforme „

Centar za samostalni život invalida Srbije i Handicap International, uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Francuske, organizuju u Beogradu, 15. juna 2006. seminar na temu Socijalne usluge i servisi za osobe sa invaliditetom u Republici Srbiji – izazovi u procesu reforme

Sistem socijalnih usluga i servisa treba da odgovori na izražene potrebe osoba sa invaliditetom kako bi promovisao uključivanje i pružio jednake mogućnosti za njihovo puno učešće u društvu. Socijalne službe takodje treba da budu u skladu sa zahtevima za kvalitetom i efikasnočću. Da bi dostigla taj cilj, svaka zemlja primenjuje komplet regulatornih mehanizama kao što su: procena potreba i usluga na lokalnom nivou, set standarda kvaliteta, procedure za licenciranje/autorizaciju, procedure vezane za ugovore i finansiranje, monitoring i evaluacija servisa.

Ovi regulatorni mehanizmi mogu biti podešeni u skladu sa nacionalnom politikom socijalne zaštite, ali isto tako i sa stepenom razvoja sistema usluga i servisa. Zbog toga je, u sistemu koji je u tranziciji, njihova uloga od suštinskog značaja: oni su jedni od glavnih činilaca i vode ka univerzalnom pristupu osoba sa invaliditetom kvalitativnim i održivim uslugama i servisima.

Većina zemalja u regionu se suočava sa sličnim fazama tranzicije: otvoreno tržište i nova paradigma pristupa zasnovanog na pravima za korišćenje servisa zahtevaju raznovrsnost, počevši od javnog, preko privatnog do neprofitnog sektora. Nacionalna Strategija razvoja socijalne zaštite U Srbiji koja je diskutovana, prepoznaje i potrebu za razvojem novih vidova usluga i servisa, kao i obezbedjivanje njihovog kvaliteta i održivosti.

Ovaj seminar ima za cilj utvrdjivanje teškoća i izazova ovog ambicioznog reformskog procesa u Srbiji i prikazivanje koncepata i iskustava Evropske Unije i ostalih zemalja u Jugoistočnoj Evropi.

Na seminaru će učestvovati: predstavnici vlasti na nacionalnom i lokalnom nivou, pružaoci usluga i servisa, predstavnici nevladinih organizacija, organizacija OSI, kao i predstavnici medjunarodnih organizacija i agencija koje su aktivne u oblasti socijalnih usluga i servisa.

Glavna izlaganja na ovom seminaru:

CRC_Lj_Peakovic.ppt
HI-D_Chiriacescu.ppt
MINRZS_V_Ilic.ppt
MINRZS_S_Markovic.pdf

Novi spot EU o razlicitostima uskoro na MTV

Ova inicijativa ce se pojaviti na MTV, najvecem omladinskom TV kanalu na svetu. Tokom cetiri nedelje, na MTV evropskoj mreži, prikazivace se spot u trajanju od 30 sekundi, filmski kolaž sastavljen od najboljih fotografija proglašenih na EU/MTV takmicenju.
Ovim spotom se antidiskriminatorna kampanja obraca mladim ljudima da bi podigla njihovu svest o važnosti prihvacanja razlicitosti.

Predstavnici Organizacija OSI Zapadnog Balkana u studijskoj poseti Briselu od 27. do 29. juna 2006.godine

U okviru EDF projekta “Podrška stvaranju kišobran organizacije i mreže u CARDS regionu”, delegati Organizacija OSI iz Albanije, Makedonije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine ce posetiti Brisel od 27. do 29. juna 2006.godine.

Cilj posete je da se ucesnicima obezbedi uvid u proces donošenja odluka u okviru Evropske Unije, posebno u oblasti invalidnosti, kao i u proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj Uniji. Ucesnici ce se sresti sa clanovima Evropskog Parlamenta, zvanicnicima Evropske Komisije i predstavnicima diplomatskih misija svojih zemalja.

Prvog dana posete EDF ce organizovati informativni sastanak o funkcionisanju institucija i lobiranju. Delegati ce se takodje sresti sa predstavnicima odredjenih evropskih invalidskih organizacija radi razmene stavova i iskustava.