Dokument o pravima osoba sa invaliditetom na granici ulaska u istoriju

157 Views

Ujedinjene nacije i preko 600 miliona osoba sa invaliditetom širom sveta će pratiti 25. septembar 2007, kada će se održati 62. zasedanje Generalne skupštine UN. Taj dan je mogućnost da države ratifikuju sve dokumente koje još nisu stavili u pravno dejstvo – uključujući i Konvenciju UN u pravima osoba sa invaliditetom.

Konvencija predvidja da osobe sa invaliditetom imaju pravo na zaštitu od diskriminacije, eksploatacije i nasilja; pravo na obrazovanje, fizički pristup i pristup informacijama i komunikacijama i govori o drugim osnovnim ljudskim pravima. Posebna pažnja je posvećena zaštiti prava žena i dece sa invaliditetom.Iako su 102 države potpisala ovaj dokument, on se pravno ne može primeniti dok ga najmanje 20 od tih država ne ratifikuje.

Potpisivanje konvencije jednostavno ukazuje na saglasnost države sa osnovnim idejama konvencije: potpisivanje konvencije bez njene ratifikacije pravno ne obavezuje državu da sledi ono što je u dokumentu napisano. Država je obavezna da postupa po načelima konvencije jedino ukoliko je ratifikuje.

Do sada je konvenciju ratifikovalo ŠEST država: Hrvatska, Kuba, Madjarska, Jamajka, Panama i Namibija. Zastupnici za prava osoba sa invaliditetom se nadaju da će dovoljno zemalja slediti primer ovih šest i da će 25. septembar biti datum posle koga će Konvencija biti stavljena na snagu.

Desilo se ovo ili ne, zastupnici prava osoba sa invaliditetom će i dalje morati da utiču na donosioce odluka u svojim zemljama da potpišu, ratifikuju i konačno potpuno primene u praksi ovaj dokument o pravima osoba sa invaliditetom da bi sve osote sa invaliditetom mogle da uživaju svoja prava kako je to i naznačeno u Konvenciji UN.

No comments