Istraživanje
Zastupanje za prava i mogucnosti, i promovisanje filozofije samostalnog života osoba sa invaliditetom dovelo je do neophodnosti rada na istraživackom polju.
Prvo istraživanje usledilo je nakon tromesecnog eksperimentalnog projekta Servis PA. Istraživanje je objavljeno kao Studija slucaja i u njemu su prikazane promene u kvalitetu života osoba sa invaliditetom, korisnika servisa.
Centar je nastavio rad u drugom projektu mreže NVO posvecenom uskladjivanju primedbi na nacrt Strategije i ucešcem u raznim akcijama preko kojih su se gradjani upoznavali sa problemima siromaštva razlicitih kategorija stanovništva. Centar je posebno bio angažovan na razvijanju dela dokumenta koji je bio posvecen smanjenju siromaštva osoba sa invaliditetom.
U saradnji sa Medjunarodnom organizacijom rada (ILO) Centar je radio istraživacku studiju Politicka orudja u promovisanju zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
U toku svoj najznacajnijeg projekta Servis personalnih asistenata u Srbiji Centar je u saradnji sa Institutom G17 i svojim saradnicima sproveo i objavio istraživanje i separat o ekonomskoj opravdanosti finansiranja servisa – Cena samostalnosti, kao i istraživanje o promenama i kvalitetu života korisnika i okruženja u okviru projekta SPAS – Iskustva samostalnosti
Kroz provedena i objavljena istraživanja, Centar je doprineo stvaranju do tada nepostojecih analiza i dokumentacije iz razlicitih oblasti života osoba sa invaliditetom.

Izdavacka delatnost
Polazeci od toga da je posedovanje informacija mocno sredstvo u radu bilo koje društvene grupe Centar je zapoceo i uspešno nastavlja razvoj ovog segmenta svoje delatnosti. Na našim prostorima je do skora bilo veoma malo objavljenih materijala o invalidskoj problematici. Kontakti sa razlicitim organizacijama, institucijama i brojnim pojedincima koji su usledili nakon objavljivanja pojedinih publikacija, potvrdili su da je rad na prevodjenju stranih sadržaja, kao i štampanje raznih istraživanja i nalaza iz našeg licnog iskustva vredan zahvat.

 • Mi to možemo – price žena sa invaliditetom iz zemalja u razvoju – knjiga, prevod ILO uz dopunu prica žena sa Kosova i iz Republike Srpekse, 1997
 • Komplet prirucnika koje je objavila britanska organizacija Svest invalida u akciji (Disability Awareness in Action – DAA):
  -DAA No.2 – Davanje saveta i uticaj, informativni materijal, prevod uz dodatak teksta Standardnih pravila UN, 1997
  -DAA No. 3 – Kampanje, informativni materijal, prevod, 1997
  -DAA No. 4 – Izgradnja organizacije, informativni materijal, prevod, 1998
 • Socijalni model invalidnosti – brošura, prevod, 2000
 • Pristup/uklanjanje prepreka radi punog ucešca – brošura, prevod, 2000
 • Istraživanje o Eksperimentalnom projektu Servis PA – knjiga, 2001
 • tacke – pristupacni javni objekti u Beogradu – brošura, 2002
 • Madridska deklaracija – kako ostvariti socijalnu ukljucenost – brošura, prevod 2002
 • Kljuc za jednakost – Standardna pravila UN – brošura, 2003
 • Invalidnost i seksualnost/“zar i oni to rade?“ – letak, 2003
 • Nasilje je smrt duše – brošura, prevod, 2004
 • Žene sa invaliditetom/prepreke za jednakost – brošura, prevod, 2004
 • Diskriminisana…kao žena…kao osoba sa invaliditetom – letak, 2004
 • Principi filozofije samostalnog života – letak, 2005
 • Cena samostalnosti – istraživanje o ekonomskoj opravdanosti finansiranja servisa PA, knjiga, 2005
 • Cena samostalnosti – separat, 2005
 • Iskustva samostalnosti – istraživanje o promenama u kvalitetu života korisnika i okruženja u okviru projekta SPAS, knjiga, 2005
 • Servis personalnih asistenata u Srbiji – „Ideja cije je vreme došlo“ – brošura, 2005
 • V O D I Č za praćenje primene na lokalnom nivou Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine