Novi EU KOVID-19 odgovor ne daje garancije za usluge socijalne podrške

171 Views

Brisel, 2. april 2020

Od početka krize sa KOVID-19 vlasti širom Evrope su uglavno podbacivale u obezbeđenju garancija nesmetanog nastavljanja socijalnih usluga, te su ove usluge trenutno dostupne za oko  100,000 osoba u stanju potreba, uključujući i osobe sa invaliditetom.

Nedavno pokrenuta investiciona inicijativa kao odgovor na koronavirus ne odnosi se na socijalnu krizu, niti obezbeđuje bilo kakve pravne garancije za pružaoce ovih usluga kako bi imali benefite ove inicijative u okviru EU.

Evropska asocijacija pružaoca usluga za osobe sa invaliditetom –EASPD – pozvala je EU da preduzme momentalne aktivnosti kako bi se finansirale usluge socijalne zaštite kao odgovor na krizu.

Tokom naleta KOVID-19, usluge socijalne zaštite i njihova 11 milionska radna snaga su odmah počele da delaju u uslovima krize kako bi osobe sa invaliditetom imale pristup osnovnoj podršci koja im je potrebna u bezbednim uslovima. Širom Evrope su se neke od pružalaca usluga brzo adaptirali na krizu tako što su:

 • Napravile prioritete u ličnim kontaktima do korisnika koji imaju bazične potrebe, kao što je to uradila organizacija Support u Kataloniji
 • Prebacili druge usluge onlajn kako bi pomogli korisnicima i njihovim porodicama, poput organizacije Inspire na Malti
 • Uradili na lako razumljivom format i drugim pristupačnim oblicima komunikacije objašnjenje krize i kakve promene je potrebno napraviti, kako je to učinila organizacija Unapei iz Francuske
 • Transformisali svoja socijalna preduzeća u
  • Jedinice za odgovor javnom zdravlju (perionice za bolnice, hotele ponudili zdravstvenim radnicima itd) poput organizacije ONCE u Španiji.
  • Preduzeća za izradu maski, ventilator, rukavica, gelova kao Maatwerk u Flanriji (Belgija)

Svaka od ovih inicijativa je urađena sa malo ili nikakvom podrškom vlasti svojih država:

 • Bez garancija pokrivanja troškova održavanja usluga;
 • Uz osećaj straha od ukidanja fondova za ove usluge;
 • Odlaganja pokretanja novih fondova koji bi premostili finansijske probleme;
 • Mala podrška obezbeđenju posla za osoblje koje radi bez ili sa minimalnom zaštitnom opremom.

Sabrina Feraina, EASPD Menadžer, kaže “Mnogi pružaoci usluga vode ove usluge bez ikakvih finansijskih garancija vlasti. Ljudski životi su na kocki!  Ovo nije održivo na duge staze: plate treba da se isplaćuju a oprema da se nabavlja. Političari i vlasti moraju da se vrate svojim obećanjima o garancijama za usluge socijalne zaštite, hitno!”
 
EU je nedavno pokrenula Investicionu inicijativu kao odgovor na Koronavirus, sa ciljem da oslobodi 37 milijardi evra neiskorišćenih EU fondova, kao pomoć državama članicama u vremenu krize. Na ovu inicijativu Luk Zelderlo je odgovorio “ova inicijativa se  uopšte ne odnosi na socijalnu krizu i nudi nula garancije za pružaoce usluga, kao što to daje zemljoradnicima i drugima. Ovo je još jedna propuštena šansa da se EU fokusira i na socijalna a ne samo na ekonomska pitanja! Ono što nam trenutno treba jesu jasne garancije Komisije kako će države članice koristiti te fondove da garantuju finansiranje servisa podrške.”
 
EASPD predstavlja preko 17.000 pružaoca usluga i snažno urgira kod Evropske Komisije da:

 • Da jasnu poruku vlastima da finansiranje socijalnih usluga širom Evrope mora da bude garantovano kao prioritet i da će fiskalni i pravni instrumenti EU to podržati;
 • Obezbedi da ova Investiciona inicijativa obezbedi finansijsku podršku socijalnoj zaštiti i uslugama podrške za osobe sa invaliditetom, kako ne bi bilo prekida u vreme krize;
 • Razvije ciljane mere za države članice kako bi se EU fondovi koristili i bili fleksibilni i za pružaoce usluga socijalne zaštite;
 • Preduzme mere u promovisanju prioriteta zaštitne opreme za profesionalce koji rade u uslugama socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom, kako I dalje bili u kontaktu ali uz maksimalne bezbednosne mere.

EASPD će nastaviti kontakte sa svim evropskim institucijama ako bi ove preporuke zaživele u praksi i kako bi se povećao učinak ove inicijative i na lokalnim nivou.

No comments