INVALIDNOST NIJE PITANJE IZBORA – VAŠ STAV JESTE

178 Views

Sve osobe sa invaliditetom imaju pravo na:

BEZBEDNOST I SIGURNOST :

Pravo na život, slobodu i sigurnost pojedinca. Pravo na život bez nasilja u i van porodičnog doma. Pravo na jednaku zaštitu od nezakonitog mešanja u privatnost, porodicu, dom ili prepisku.

Pravo na zaštitu u oružanim sukobima, humanitarnim katastrofama i prirodnim nepogodama.

JEDNAKU ZAŠTITU PRED ZAKONOM:

Pravo da jednako budu tretirani pred zakonom i zaštićeni zakonom bez diskriminacije, uključujući obezbeđenje odgovarajućih uslova i za boravak u pritvoru.

ŽIVOT BEZ DISKRIMINACIJE:

Pravo na slobodan život bez diskriminacije pojedinaca ili institucija po osnovu invalidnosti.

PRISTUPAČNOST :

Jednak pristup fizičkom okruženju, transportu, informacijama, komunikacionim tehnologijama i drugim uslugama koje su otvorene javnosti.

OBRAZOVANJE:

Jednak pristup slobodnom, inkluzivnom, kvalitetnom obrazovanju koje je prilagođeno potrebama učenika sa invaliditetom.

STANOVANJE:

Jednak pristup dostupnom, sigurnom i stabilnom stanovanju sa odgovarajućim prilagođavanjem potrebama osobe sa invaliditetom.

ZDRAVLJE:

Pravo na najviše moguće standarde u fizičkoj i mentalnoj zdravstvenoj zaštiti. Jednak pristup zdravstvenim uslugama bez diskriminacije, uključujući seksualno i reproduktivno zdravlje, ranu dijagnostiku i intervenciju i usluge namenjenje prevenciji invalidnosti.

RAD:

Pravo na rad i slobodan izbor posla bez diskriminacije. Pravo na

jednaku zaradu, jednako vrednovanje rada, sigurnost i zdrave radne uslove, uključujući i odgovarajuće prilagođavanje radnog mesta. 

Ta prava uključuju slobodu govora, jednakost pred zakonom, pravo na brak i porodicu, poštovanje privatnosti, pravo na obrazovanje, samostalan život i mnoga druga prava.

 

No comments