Dostojanstven život za sve: ubrzani progress ka Milenijumskim razvojnim ciljevima i unapređenje UN razvojnog programa posle 2015

113 Views

Izveštaj Generalnog sekretara UN od 26. jula 2013.

Odgovor Svetske organizacija OSI (Disabled People’s International – DPI)

I.         UVOD

 Disabled People’s International – DPI je najveća mreža organizacija OSI u svetu sa preko 130 zemalja članica. Aktivno je učestvovala i doprinosila diskusiji oko Milenijumskih razvojnih ciljeva – MRC i Planu posle 2015. Ovo je osvrt na izveštaj Generalnog sekretara UN u vezi sa pitanjima invalidnosti.    Izveštaj Generalnog sekretara obuhvata procenu MRC, ističe najbolje praktične primere i mere preduzete da se ubrza rad na postizanju ciljeva do 2015. Takodje je data i vizija za Plan posle 2015. 

Prema rečima Generalnog sekretara učinjen je “značajan napredak” u postizanju MRC. “Mnoge države – uključujući i najsiromašnije –su uskladile svoje politike i resurse sa MRC. Nekoliko kritičnih ciljeva je već ostvareno ili će biti do 2015, kako na združenom, tako i na pojedinačnom nivou.”  

S druge strane, takođe je istakao da je taj “napredak bio nedovoljan i izuzetno neujednačen. Ruralne oblasti i marginalizovane grupe i dalje zaostaju praktično u svim ciljevima. Države koje su suočene sa konflktima, prirodnim katastrofama i nestabilnošću se suočavaju sa značajnim izazovima.”

Izveštaj nije uključio specifične ciljeva ali daje indikatore za postavljanje ciljeva Plana posle 2015.


Odgovor DPI ističe oblasti izveštaja koji se odnose na invalidnost. On takođe daje i analizu šta je još moglo da bude uključeno u zaključke i preporuke za efektivno uključivanje invalidnosti u ubrzane programe MRC i Plan posle 2014.

II.        IZVODI IZ IZVEŠTAJA
Slede izjave iz Izveštaja u kojem je invalidnost eksplicitno pomenuta ili uključena u deo marginalizovanih grupa ili grupa za koje je određena izjava relevantna.
(Kompletan tekst Izveštaja može se naći na http://post2015.org/2013/08/16/report-of-the-secretary-general-a-life-of-dignity-for-all/). Redni brojevi koji slede korespondiraju sa brojevima paragrafa u Izveštaju.   

6. Previše ljudi je izloženoj ozbiljnom ugrožavanju zdravlja, nemogućnosti školovanja, problemima u zapošljavanju, nejednakom tretmanu u pogledu roda, etničkog porekla, invalidnosti, starosti i mesta na kome žive.
 

21.  S druge strane, napredak je bio nedovoljan i neravnomerno raspoređen. Ruralne oblasti i marginalizovane grupe i dalje zaostaju u postizanju MRC.
 

25.  Potrebni su veći napori kako bi se unapredio kvalitet obrazovanja i obezbedile mogućnosti za učenje celog života, posebno za devojčice, devojke i žene, one koji pripadaju etničkim manjinama, osobama sa invaliditetom i deci koja žive u ratnim područjima, ruralnim oblastima ili urbanism slamovima.
 

55. Zajedno treba da se fokusiramo na one ciljeve koji se čine teže ostvarivim, na države koje se suočavaju sa razvojnim problemima, uključujući najnerazvijenije, zemlje koje su zatvorene, ostrvske zemlje i zemlje koje se oporavljaju od sukoba ili prirodnih nesreća. Radeći tako moramo posebnu pažnju posvetiti potrebama i pravima najugroženijih i najisključenijih, kao što su žene, deca, stari, autohntono stanovništvo, izbeglice i raseljeni, kao i osobe sa invaliditetom i osobe koje žive u ruralnim siromašnim oblastima i urbanim slamovima.
 

87. Unaprediti zdravstvenu zaštitu. Apostrofirati univerzalnu zdravstvenu zaštitu, pristup i finansijsku dostupnost; prevenciju smrtnosti majki i dece; posebnu pažnju obratiti na reproduktivno zdravlje i pravo žena; povećati pokrivenost vakcinacija; iskoreniti malariju i ići ka viziji budućnosti bez AIDSa i tuberkuloze; smanjiti smanjiti broj nezaraznih bolesti, uključujući mentalna obolenja, saobraćajne nesreće i promovisati zdravo ponašanje, posebno prema vodi, sanitacijama i higijeni.
 

90. Promovisati inkluzivan i održiv rast i dostojanstveno zaposlenje. To se može postići ekonomskom preraspodelom, finansijskim uključivanjem, efikasnom infrastrukturom, produktivnošću, trgovinom, održivom energijom, relevantnim obrazovanjem i treninzima. Politika tržišta rada treba da se fokusira posebno na mlade ljude, žene i osobe sa invaliditetom.
 

91.   Zaustaviti glad i neuhranjenost, zaostajanje u rastu, nestašice hrane posebno imajući u vidu brz rast svetske populacije, što zahteva kombinaciju stabilnih i odgovarajućih prihoda za sve, unapređenje poljoprivredne proizvodnje, dečiju zaštitu, jačanje socijalni zaštite za sve ugrožene građane.
 

92. Zemlje sa staračkim stanovništvom treba da dobiju politiku podršku za stare kako bi se uklonile prepreke njihovom punom učešću u društvu, istovremeno štiteći njihova prava i dostojanstvo.
 

95. Pravno osnaživanje, pristup pravdi, nezavisnom sudstvu i jedinstvenoj pravnoj identifikaciji mogu takođe da budu kritični u ostvarivanju pristupa javnim službama. 

106. Dostupnost informacijama je unapredjena tokom sprovođenja MRC. Međutim i dalje postoji jaka potreba za unapređenjem prikupljanja podataka, njihove distribucije i analize. Potrebne su bolje baze podataka i statistike, posebno jer će se posle 2015 uključivati indikatori šireg spektra, razvrstavanje podataka kako bi se shvatile razlike između i unutar grupa stanovništva. Ispitivanje kvaliteta nalaza treba da se obavi što uočljivije u okviru prikazanih rezultata. Kako sam već sugerisao, ciljevi treba da se smatraju ostvarenim jedino ako su zadovoljili sve relevantne prihode i socijalne grupe. 

111. Ciljevi treba da uzmu u obzir oblasti koje se prepliću kao što su rod, invalidnost, godine starosti i druge faktore koji vode nejednakosti u ljudskim pravima, demografiji, migracijama i partnerstvima. Novi ciljevi treba da obuhvate ljudsko blagostanje i uključe korišćenje merila koja su šira od standardnih, kao što su istraživanja subjektivnog blagostanja i sreće, kako je predstavljeno mnogim zemljama i Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. 

114. Generalna skupština može da pokrene finalnu fazu unutar-vladinih konsultacija na Plan posle 2015 na svojoj 69. sesiji. Te konsultacije mogu da daju nacrt za nekoliko unutar-vladinih događaja, uključujući sastanak na visokom nivou o invalidnosti i razvoju… 

116. Pozivam države članice UN da usvoje univerzalni Plan posle 2015, sa održivim razvojem kao njegovim centralnim delom. Iskorenjivanje siromaštva, inkluzivni rast koji cilja nejednakost 

120. Da bi se to ostvarilo moramo da slušamo i uključujemo ljude u svetu. Čuli smo njihove pozive za mir i pravdu, iskorenjivanje siromaštva, ostvarivanje prava, uklanjanje nejednakosti, očuvanje naše planete. Nacije sveta moraju da se ujedine iza zajedničkog programa akcije kako bi ostvarili svoje težnje. Niko ne sme ostati po strain. Moramo da nastavimo da gradimo budućnost pravde i nade, život dostojanstven za sve.
 

III.     Analiza Izveštaja prema invalidnosti
 

Slede neka naša (DPI) razmišljanja u vezi sa invalidnošću do kojih smo došli čitajući Izveštaj: 

1.            Postoji opšte priznanje da su marginalizovane grupe ostavljene po strani iz gotovo svih ciljeva MRC. 

2.            Invalidnost se pominje na nekim mestima ovog Izveštaja, posebno u vezi za Planom posle 2015, udružena sa različitim marginalizovanim grupama. Kaže se  Ciljevi treba da uzmu u obzir oblasti koje se prepliću kao što su rod, invalidnost, godine starosti i druge faktore koji vode nejednakosti u ljudskim pravima, demografiji, migracijama i partnerstvima..” 

3.            Napominje se da će se rezultati proizašli iz sastanka na visokom nivou o invalidnosti i razvoju, koji će se održati u septembru 2013 razmotriti u Planu posle 2015. 

4.            Pominju se “univerzalna zdravstvena zaštita, pristup i finansijska dostupnost” zdravstvenih usluga. Izveštaj sa panela nije posebno istakao ništa od toga u svojoj listi indikativnih ciljeva. 

5.            Borba protiv nejednakosti nije specifično naznačena u ciljevima Izveštaja panela. U odeljku ovog Izveštaja pod nazivom “Vizija i transformativne aktivnosti”, jedna od tačaka je “Bavljenje isključivanjem i nejednakošću”. Kaže se, “Da niko ne bi bio izostavljen, da bi svi krenuli napred, potrebne su aktivnosti promovisanja jednakih mogućnosti. To znači inkluzuivnu ekonomiju u kojoj i muškarci i žene imaju dostojanstven posao, pravnu identifikaciju, finansijske usluge, infrastrukturu i socijalnu zaštitu, kao i društvo u kome učestvuju na nacionalnom i lokalnom nivou upravljanja.” Tu se nigde eksplicitno ne pominje invalidnost. 

6.            Pominju se mentalne bolesti. There is a mention about mental illness. Kaže se, “smanjiti smanjiti broj nezaraznih bolesti, uključujući mentalna obolenja”. Mentalna bolest se vidi samo kao obolenje i fokus je ovde na prevenciji a ne rehabilitaciji ili izgradnji društva podrške. 

7.            Postoji još nekoliko opštih tačaka u Izveštaju koje izgledaju veoma važne i relevantne za invalidnost. To su: bolje baze podataka i statistike, posebno jer će se posle 2015 uključivati indikatori šireg spektra, razvrstavanje podataka kako bi se shvatile razlike između i unutar grupa stanovništva.  Pominje se i “pravno osnaživanje, pristup pravdi, nezavisno sudstvo i jedinstvena pravna identifikacija”. To je od izuzetnog značaja za pristup javnim servisima. 

8.            Mnoga pitanja (strategije/izazovi) i preporuke date u prethodnom Izveštaju Generalnog sekretara o uključivanju invalidnosti u MRC i Plan posle 2015 nisu uključeni u ovaj Izveštaj – npr. Pristupačnost, izgradnja kapaciteta, monitoring mehanizmi za invalidnost.

IV.      PREPORUKE

 1.              Izgleda da postoji velika volja da se ubrza progress MRC. UN bi mogle da započnu ubrzanu kampanju (preko 800 dana će ostati od 23. septembra 2013 do završetka perioda MRC). There seems to be a lot of focus on accelerating the progress for achieving MDGs. To bi moglo da pomogne da različite zemlje razviju svoje akcione planove, prikupe osnovne podatke, urade izveštaje o napretku i identifikuju izazove/uska grla u vezi sa pitanjem invalidnosti kao aspekta koji se provlači u svim MRC. 

2.             Već je pomenuto da će se rezultati sastanka na visokom nivou o invalidnosti i razvoju uzeti u obzir. Stiga efektno učešće invalidskog sektora je od izuzetne važnosti. Posebne preporuke u vezi sa osobama sa invaliditetom i Planom posle 2015 treba formulisati i uključiti u “finalni dokument” sastanka. 

3.             UN bi mogle da iniciraju diskusije i rad na prikupljanju najraznovrsnijih podataka (uključujući kvalitativne podatke) o različitim pitanjima koja se prepliću međusobno, kao deo kampanje MRC i kao pripremni rad za razvoj Plana posle 2015. 

4.             Na kraju, ali ne poslednje po važnosti, osobe sa invaliditetom treba da budu aktivno uključene u process formulisanja Plana posle 2014, kao deo panela/komiteta/radnih grupa. 

No comments