VOZNJA ZA SLOBODU 2011

121 Views

U Strazburu se ponovo nakon dve godine održava manifestacija Freedom Drive ili Vožnja za slobodu. Sa Ex YU prostora ove godine učestvuju predstavnici Centra za samostalan život OSI Srbije i IC LOTOS iz Tuzle.

ZAHTEVI VOŽNJE ZA SLOBODU 2011 

  1. Samostalan život dobija centralno mesto u svim relevantnim EU politikama: ENIL poziva EU da nastavi process pomeranja paradigme invalidnosti od nege I staranja ka ljudskim pravima kao I da obezbedi da samostalan život, kao pitanje ljudskih prava, bude uključen u sve relevantne politike EU. To je zahtev koji je sadržan u Konvenciji UN o pravima OSI koji je EU postavila 2010. ENIL poziva Evropski parlament da zahteva od Evropske komisije da razvije I prosledi smernice o razvoju invalidske politike na osnovu ENILove definicije samostalnog života, personalne asistencije, deinstitucionalizacije I univerzalnih servisa u lokalnoj zajednici.
  2. Poštovanje UN Konvencije o pravima OSI:ENIL poziva na momentalnu promenu interpretacije zakona I politike EU u svetlu Konvencije UN o pravima OSI. Ono što Konvencija obezbeđuje u smislu antidiskriminacije, pristupačnosti, prava na život u lokalnoj zajednici i lična mobilnosti – moraju da postanu minimum standarda koje primenjuje EU i njeni predstavnici u svim zakonodavnim i političkim inicijativama. 
  3. Inkluzija OSI: ENIL poziva na punu inkluziju OSI kroz primenu principa    Konvencije UN o univerzalnom dizajnu i napuštanje „specijalnih” rešenja u svim oblastima, uključujući obrazovanje, prevoz, stanovanje, javne službe i zapošljavanje. Specijalna rešenja vode u segregaciju.
  4. Deinstitucionalizacija – zatvaranje institucija do 2020: ENIL poziva EU na nastavi podršku razvoju univerzalnih servisa u lokalnoj zajednici kako bi se do 2020 zaustavila institucionalizacija širom Evrope. Jedan od načina je zahtev da se samostalan život uvede u EU budžet i strukturne fondove. Nijedan EU fond ne treba da podržava tradicionalne ili institucionalne forme života OSI. Ako se pare troše na takav način treba da se primene određene kazne.  
  5. Personalna asistencija za sve kojima je potrebna: ENIL poziva na primenu ljudskog prava za personalnu asistenciju za samostalan život u svim državama članicama EU. Nepostojanje personalne asistencije je narušavanje osnovnih ljudskih prava osoba sa invaliditetom.
  6. Sloboda kretanja: ENIL traži mogućnost jednakog uživanja prava na slobodu kretanja uz korišćenje servisa personalne asistencije. ENIL takođe poziva na usvajanje Akta o mobilnosti unutar EU (EU Mobility Act).  
  7. Samostalan život u međunarodnim razvojnim programima: ENIL poziva da se 5 % od EU razvojnih fondova usmeri na razvoj programa za samostalan život u zemljama u razvoju.
  8. Poptuna ratifikacija i primena Konvencije UN o pravima OSI: ENIL poziva EU da potpiše i ratifikuje Opcioni protokol UN Konvencije o pravima OSI kao i da EU pozove svoje zemlje članice da u potpunosti ratifikuju i počnu da primenju Konvenciju UN o pravima OSI (uključujući i Opcioni protokol) 
  9. Organizacije OSI u procesu kreiranja politike: ENIL podseća EU da je članom 4(3) Konvencije UN o pravima OSI predviđeno da se organizacije OSI i organizacije za samostalan život aktivno uključe na svim nivoima donošenja politike u oblasti invalidnosti – uključujući planiranje, kreiranje i primenu.

   NIŠTA O NAMA BEZ NAS! 

No comments