Diskriminacija u EU: Percepcije, iskustva i stavovi

130 Views

DISKRIMINACIJA PO OSNOVU INVALIDNOSTI

1.1 pretpostavljen obim diskriminacije po osnovu invalidnosti 

– Oko polovine Evropljana pretpostavlja da se diskriminacija po osnovu invalidnosti širi – Neznatno veći broj ispitanika smatra da je diskriminacija po osnovu invalidnosti u njihovoj zemlji retka (49% retko; 15% veoma retko, 34% umereno retko) u odnosu na one koji smatraju da je rasprostranjena (45% rasprostranjena; 10% veoma rasprostranjena, 35% umereno rasprostranjena). Tri procenta misli da je diskriminacija po osnovu invalidnosti ne postoji u njihovim zemljama a drugih tri posto kažu da “ne znanju”. U vezi sa etiničkom diskriminacijom po zemljama se uočava velika različitost gde je ta vrsta diskriminacije najveća u Francuskoj (61% ), Italiji (56%) i Portugalu (55%). Zemlje gde je to zapažanje najmanje su Malta (21%), Irska (25%) i Kipar (30%). 

Polna, starosna i politička struktura različito posmatra diskriminaciju po osnovu invalidnosti:

● Žene (48% široko rasprostranjena) – muškarci (42%).

● Godište izmedju 15 i 54 (15-24, 48%; 25-39 & 40-54, both 47%) a oni preko 55 (41%).

● Politička levica (49%), centar (44%) a desno krilo (42%). 

1.2 Promene u stavovima o diskriminaciji po osnovu invalidnosti

– Javnost u EU sve manje želi prisutnost diskriminacije po osnovu invalidnosti

 U ovoj oblasti je primetna promena u odnosu na rezultate iz 2006, kada je 52% dalo odgovor ‘široko rasporostranjena’ a sada je to 42%.Po zemljama to izgleda ovako:     

                                             2006.                 2008.                razlika %                                                                   

Rummunija                   48%                       30%                       -18

Kipar                                   47%                       30%                       -17

Poljska                               53%                       38%                       -15

Austrija                            52%                       38%                       -14

Malta                                  34%                       21%                        -13

Bugarska                          45%                       32%                       -13

Spain                                   54%                       41%                        -13

Italija                                  68%                       56%                       -12 

– Preko jedne trećine ispitanika kažu da je diskriminacija po osnovu invalidnosti manja u odnosu na pre pet godina- 

1.3 Merenje diskriminacije po osnovu invalidnosti 

          2% ispitanika u EU su doživeli diskrimijaciju po osnovu invalidnosti prošle godine

          7% je reklo da su bili svedoci da se to dogodilo nekom drugom Proporcija ispitanika koji su bili svedoci diskriminacije po osnovu invalidnosti u prošloj godini 

U Evropskoj Uniji                            prosek 7%

Austrija, Švedska                                        11%

Najviši rezultati po zemljama

Velika Britanija                                                                10%

Kipar, Portugal, Irska                                                      4%

Najniži rezultati po zemljama

Malta, Grčka                                                                        3% 

1.4 Stavovi o osobama sa invaliditetom

– Nizak nivo predrasuda o susedima sa invaliditetom – 

Na “skali prijatnosti” od 10 poena prosećan Evropljanin daje 9.1 na pitanje kakvo je osećanje imati komšiju sa invaliditetom. Ovo je najviša ocena do sada. Preko 61% ispitanika je dalo 10 od 10 – na primer da se u toj situaciji osećaju potpuno konforno.Ispitanici sa komšijama sa invaliditetom su prosečno davali ocenu 9.3 za razliku od onih koji nisu imali takve komšije i njihov prosečan bod je bio

8.8. – Relativno visok stepen prihvatanja osoba sa invaliditetom u najvišim političkim krugovima-

Imajući u vidu prethodno pitanje, prosećan Evropljanin je spreman da pozdravi osobu sa invaliditetom u najvišim političkim krugovima u zemlji. Na skali od 1 do 10, prosećan odgovor ima 8.0, uz 42% Evropljana koji su dali 10 od 10, za odgovor da se osećaju potpuno konforno u vezi sa tom idejom. 

No comments