Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom 2015

178 Views

Procena je da se milijardu ljudi sa invaliditetom širom sveta svakodnevno suočava sa mnogim preprekama kako bi se ravnopravno uključili u sve društvene tokove.  Rezultat je – osoba sa invaliditetom nemaju jednak pristup zajednici kao ostali građani, što uključuje prevoz, zapošljavanje, obrazovanje, društveno i političko učešće. Pravo na učešće u društvenom životu je suštinsko za stvaranje stabilnih demokratija, aktivnog građanstva i smanjenje nejednakosti u društvu.

Osobe sa invaliditetom treba da imaju mogućnost ispunjavanja svoje društvene uloge i učešća u društvo pod jednakim uslovima sa drugima. Važno je težište staviti na mogućnosti a ne nemogućnosti svake osobe sa invaliditetom.

Često je društvena slika osoba sa invaliditetom pod uticajem stavova zasnovanih na diskriminaciji i stigmi, kao i arhaičnim idejama o invalidnosti, što je i najveća prepreka njihovom punom i jednakom učešću u društvu i ličnom razvoju na jednakim osnovama sa drugima. Važno je znati da je invalidnost deo ljudskog stanja i da se svako od nas u nekom periodu svog života može naći u nekom stanju invalidnosti.

Promovisanjem osnaživanja, stvaramo realne mogućnosti. Te mogućnosti utiču na jačanje sopstvenih kapacitete i znači podršku u uspostavljanju ličnih prioriteta. Osnaživanje uključuje investiranje u ljude – u poslove, zdravlje, hranu, obrazovanje i socijalni zaštitu. Kada su ljudi osnaženi, bolje su pripremljeni za korišćenje mogućnosti, postaju zastupnici promena i lakše prihvataju svoje građanske dužnosti.

Podteme za obeležavanje Međunarodnog dana OSI 2015:

  • Gradovi inkluzivniji i pristupačniji za sve
  • Unapređenje statističkih i drugih podataka o osobama sa invaliditetom
  • Uključivanje osoba sa nevidljivim invaliditetom u društvo i razvoj

Gradovi inkluzivniji i pristupačniji za sve

Procenjuje se da će do 2050, 66% svetske populacije živeti u gradovima. UN Treća globalna konferencija o stanovanju i održivom razvoju – HABITAT III – održaće se 2016 kako bi se analizirao napredak, iskustvo i naučene lekcije kao i kreirala “Nova urbana agenda”. Ova Konferencija će obezbediti važnu platformu za svetske graditelje, posebno one koji su u oblasti invalidnosti.
Nova urbana agenda moraće da osigura da budući gradovi i osnovne gradske infrastrukture i servisi budu pristupačni i inkluzivni, da zadovoljavaju sve ljudske potrebe. Ovaj Međunarodni dan OSI će se iskoristiti da se razgovara i prezentuju neke najbolje prakse inkluzivnog urbanizma.

 

No comments