SLOBODA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM!

125 Views

Širom Evrope, hiljade osoba sa invaliditetom i dalje živi u neodgovarajućim uslovima i nepravedno odvojeni od zajednice. Uz ozbiljan nedostatak ili potpuno odsustvo servisa u lokalnoj zajednici, u mnogim evropskim zemljama  nebrojeno mnogo osoba sa invaliditetom nema pristup kvalitetnim alternativama za institucionalno zbrinjavanje.

Segregacija osoba sa invaliditetom u institucijama za trajni smeštaj je po sebi narušavanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom.

Da bi obezbedili da ljudi mogu da budu u zajednici, bez mogućnosti da se ponovo smeste u ustanove trajnog smeštaja, suštinski je da vlade, pružaoci usluga i finansijske organizacije opredele deo sredstava umesto u takve institucije u servise u lokalnoj zajednici.  Oni bi trebalo da se fokusiraju na razvoj kvalitetnih servisa u lokalnoj zajednici koji bi bili dostupni svima kojima su potrebni. Član 19 Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom obezbedjuje da sve osobe sa invaliditetom imaju pravo da žive i učestvuju u zajednici. Sveobuhvatni, kvalitetni servisi u lokalnoj zajednici moraju stoga biti dostupni i pristupačni svim osobama sa invaliditetom, uključujući osobe sa kompleksnim potrebama.

ENIL (Evropska mreža centara za samostalni život) i  ECCL (Evropska koalicija za život u lokalnoj zajednici) pozivaju:

Relevantne vlasti, vladine agencije, politička tela, pružaoce usluga i finansijske organizacije:

  • Da aktivno razvijaju kvalitetne servise u lokalnoj zajednici koji podležu sledećim osnovnim standardima kvaliteta:

           – postojanje u lokalnoj zajednici
           – mogućnost interakcije sa drugim članovima lokalne zajednice
           – poštovanje svačijeg ličnog prostora, privatnosti i vlasništva
           – dostupnost neophodne lične podrške za svaku osobu sa invaliditetom

  • Da prestanu finansiranje ili drugačiju podršku uspostavljanju novih institucija za trajni smeštaj osoba sa invaliditetom;
  • Da prestanu sa prijemom osoba u ustanove trajnog smeštaja i obezbede kvalitet servisa u lokalnoj zajednici umesto smeštaja ljudi u institucije;
  • Da ratifikuju Konvenciju UN i Opcioni protokol.

Relevantne organizacije i istaknute pojedince:

 

  • Da podrže pravo osoba sa invaliditetom da žive u zajednici kao ravnopravni gradjani;
  • Da podrže razvoj kvalitetnih, sveobuhvatnih lokalnih alternativa institucionalnom zbrinjavanju.

Možete potpisati peticiju na http://www.enil.eu/enil/index.php?option=com_petbreak&func=viewcategory&Itemid=99999999&catid=2

Potpisi će se prikupljati do sledeće Vožnje za slobodu, 2011, kada će osobe sa invaliditetom iz cele Evrope okupiti u Strazburu radi kampanje za svoja prava i uputiti ovu peticiju članovima Evropskog parlamenta. Peticija će biti predstavljena Evropskom parlamentu i drugim autoritetima na evropskom i nacionalnim nivoima.

No comments