·    
Projekat SPAS
– Projekat personalnih asistenata u Srbiji.
Servis personalnih asistenata spada u njvažnije oblike podrške koji omogucavaju samostalni život osobama sa invaliditetom.

 ·    SHARE-SEE
– projekat želi da pomogne organizacije osoba sa invaliditetom (OOSI) da razviju održive kapacitete…Projekat promoviše cross disability pokret i invalidnost posmatra kao pitanje ljudskih prava.

·    Svest invalida u akciji
– u periodu 1997/1999 Centar je radio na prikupljanju i prevodjenje informativnog materijala koji bi bio od pomoci u radu Organizacija osoba sa invaliditetom u Srbiji, buduci da je dotadašnji nacin finansiranja ovih organizacija od strane Ministarstva poceo da dobija novi kurs. Polako se prelazilo na finansiranje konkretnih i osmišljenih aktivnosti kroz projekte i tome je trebalo da doprinese i korišcenje publikacija o uticaju na donosioce odluka, kampanjama i izgradnji organizacije.

 ·    Izazovi žena sa invaliditetom
– Centar još uvek radi na promovisanju mogucnosti i kapaciteti osoba sa invaliditetom, a posebno mesto u ovim aktivnostima Centar se trudio da ostavi ženama sa invaliditetom. Trudeci se da društvo i njih same suoci sa višestrukom diskriminacijom sa kojom žive, Centar objavljuje prevod knjige Mi to možemo – price žena sa invaliditetom iz zemalja u razvoju, 1997. godine. Dodatna vrednost ove knjige je što je obogacena pricama žena sa invaliditetom iz Srbije, sa Kosova i iz Republike Srpske.

 ·    Prva iskustva
– nakon uclanjenja u Evropsku mrežu Centara za samostalni žvot (ENIL) obavljena je prva studijska poseta Centru za samostalni život invalida Austrije u maju 1998. godine, da bi dobili nove ideje i razmeili iskustva o radu na slicnim pitanjima.

·    Irsko iskustvo
– u saradnji sa Centrom za samostalni život OSI iz Irske, Centar organizuje boravak grupe mladih ljudi, potencijalnih aktivista Centra, da u okviru studijskog usavršavanja provedu u Irskoj odredjeno vreme i rade kao personalni asistenti za OSI clanove Dablinskog Centra, 1999. godine.

 ·    Socijalni model i uklanjanje barijera
– kao organizacija koja je u Srbiji prva pocela da promoviše socijalni model u pristupu osobama sa invaliditetom Centar provodi malu kampanju u okviru koje, uz pomoc Oxfam-a, objavljuje prevod brošure Socijalni model i Pristup, 2000. godine.

·    Izgradnja organizacije
– u, sada vec prepoznatoj aktivnosti, clanovi Centra pocinju da sprovode ideju uspostavljanja mreže lokalnih organizacija/podružnica Centra. Centar osniva podružnice u Smederevu, Jagodini, Kruševcu, Nišu i Leskovcu.

·    Eksperimentalni Servis PA
– buduci da je personalna asistencija jedan od preduslova samostalnog života osoba sa invaliditetom Centar od decembara 2000. do maja 2001. godine sprovodi eksperimentalni projekat Servis personalnih asistenata za 16 korisnika u Beogradu. Objavljeno je i istraživanje kojim su se i za ovo kratko vreme uocile znacajne promene u kvalitetu života osoba sa invaliditetom, korisnika servisa.

·    Trening trenera
– u periodu septembar 2001/maj 2002. Centar u saradnji sa Timom Tri, Gradjanskih inicijativa, organizuje trening svojih aktivista za sticanje zvanja trenera/facilitatora u oblasti podizanja svesti o problemima OSI. Trening je uspešno završilo devet osoba sa invaliditetom.

·    Konferencije o pristupacnosti
–pocev od 2001. Centar organizuje Konferencije o pristupacnosti. Konferencije se organizuju u sklopu obeležavanja 3. decembra i vec od sledece 2002. godine ova konferencija dobija medjunarodni karakter i okuplja svake godine veliki broj ucesnika i predavaca iz zemalja regiona i EU. Prva konferencija je imala naziv Pristupacno u 21. vek, a slede regionalne konferencije „Pristupacno u 21. veku- sada!“ (2002), „Pristup je ljudsko pravo“ (2003), „ Pristup fizickom okruženju, informacijama i komunikacijama i obrazovanju“(2004) i „Sloboda kretanja – (ne)pristupacno pravo?“ (2006) Tendencija je da ova konferencija ima stalni karakter.

·    Invalidske studije
– od januara do maja 2002.godine je sprovodjen projekat u Smederevu i Beogradu za 19 osoba sa invaliditetom. Invalidske studije su imale za cilj sticanje veština u pregovaranju, zastupnickom radu i lobiranju za prava osoba sa invaliditetom. U prakticnom delu projekta štampana je broušura Bele tacke, o pristupacnim javnim objektima u Beogradu, njena promocija na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u okviru kampanje i susreti sa predstavnicima lokalnih vlasti u Beogradu i Smederevu radi izmene postojecih regulativa.

 ·    PC kurs
– Centar je u septembru 2002. godine obezbedio deo kompjuterske opreme i organizovao za svoje clanove kurs obuke za rad na racunaru.

·    Kako obezbediti socijalnu ukljucenost
– pripremajuci se za obeležavanje 2003. kao Evropske godine osoba sa invaliditetom, Centar je u decembru 2002. preveo i objavio Madridsku deklaraciju kao dokumenat koji promoviše ovu godinu i do maja 2003. održao brojne tribine sa fokusom na poznatoj recenici „Ništa o nama, bez nas“ i daljoj promociji ljudskih prava osoba sa invaliditetom

 ·    Kljuc za jednakost
– paralelno sa objavljivanjem Madridske deklaracije, Centar je od decembra 2002. do decembra 2003, radio na promovisanju ostalih poruka 2003 – Godine osoba sa invaliditetom – osobe sa invaliditetom žele jednaka prava, ne milosrdje; stvarajmo društvo za sve; osobe sa invaliditetom su aktivni gradjani; osobe sa invaliditetom imaju pravo na samostalan život…U okviru ovog projekta štampana je brošura o Standardnim pravilima UN za izjednacavanje mogucnosti osoba sa invaliditetom i distribuirana svim organizacijama OSI, nevladinim organizacijama, profesionalnim institucijama, razlicitim ministarstvima i pojedincima

·    Zar i oni to rade?
– pokušavajuci da svim aspektima života osoba sa invaliditetom posveti jednak znacaj Centar je u saradnji sa Udruženjem distroficara iz Cacka, od januara do maja 2003.godine realizovao projekat Invalidnost i seksualnost. Održana je serija radionica na temu invalidnosti i seksualnosti i štampan letak.

·    Srbija bez siromaštva
– od avgusta do novembra 2002. Centar je ucestvovao u radu mreže od 20 NVO u Srbiji koja je radila na aktivnostima oko izrade dokumenta za smanjenje siromaštva u Srbiji. Radilo se na studiji Siromaštvo iz ugla NVO i ucešca u konsultativnom procesu kroz razne informativne aktivnosti i upoznavanje drugih NVO sa definicijom siromaštva i procesom donošenja Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji.

·    Siromaštvo II
– tokom 2003. Centar je nastavio rad u drugom projektu mreže NVO posvecenom uskladjivanju primedbi na nacrt Strategije i ucešcem u raznim akcijama preko kojih su se gradjani upoznavali sa problemima siromaštva razlicitih kategorija stanovništva. Centar je posebno bio anagžovan na razvijanju dela dokumenta koji je bio posvecen smanjenju siromaštva osoba sa invaliditetom.

·    Rod, pol, invalidnost
– U okviru ovog projekta Centar je radio na daljem podizanje svesti o fenomenu pola i roda u domenu invalidnosti. Projekat je radjen od decembra 2003. do avgusta 2004. i pored objavljivanja publikacija i propagandnog materijala u okviru projekta je održano više edukativnih radionica u pet gradova Srbije.

 ·    Specificnosti siromaštva osoba sa invaliditetom
– u Smederevu Jagodini i Leskovcu je u periodu januar 2004/januar 2005 sprovodjen projekat kroz koji se promovisala Strategije za smanjenje siromaštva i organizovalo istraživanje o specificnostima siromaštva osoba sa invaliditetom i dodatnim troškovima invalidnosti.

·    Jacanje kapaciteta aktivista i zastupnicki rad
– zajedno sa partnerskom organizacijom IC Lotos iz Tuzle, Centar je od septembra 2003. do aprila 2005. sprovodio projekat Zastupnicki rad i liderstvo. Ovo je bio regionalni projekat, koji je kroz proces edukacije i prakticnog rada obuhvatio 32 OSI iz 15 organizacija OSI iz Srbije i oba entiteta BiH. Partner na ovom projektu nam je bila i organizacija Katolicka služba za pomoc (CRS), sa kancelarijama u Sarajevu i Beogradu. U okviru projekta organizovana je u Sarajevu, marta 2005. Konferencija „Korak ka Evropi“ na kojoj je ucestvovalo preko 150 ucesnika. Na konferenciji se po prvi put diskutovalo o stvaranju specificnih uslova u oblasti invalidnosti, kao sastavnog dela opštih uslova za pridruživanje Evropskoj Uniji zemalja Jugoistocne Evrope.

 ·    Od invalidskih povlastica do profitabilnog zapošljavanja
– medjunarodna organizacija rada (ILO) je u periodu od maja do oktobra 2005 radila analizu položaja OSI u zemljama jugoistocne Evrope. Centar je bio partner za Srbiju i za ovu analizu i izradu studije prikupio razlicite podatke o primaocima invalidskih penzija, dodataka po osnovu invalidnosti, postojanju i broju programa za zapošljavanje OSI koje je finansiralo Ministarstvo rada.

·    EDF-CARDS
– Na predlog organizacija OSI na nacionalnom nivou, Centar je juna 2005. preuzeo koordinaciju projekta za izgradnju kapaciteta i nacionalnih kišobran organizacija za Srbiju, koji u regionu sprovodi Evropski forum osoba sa invaliditetom EDF.

 ·    Korak napred
– Realizacija dokumentarnog filma o organizaciji Servisa, njegovom načinu funkcionisanja i promenama u kvalitetu života osoba sa invaliditetom, koje su uz pomoć personalnih asistenata dobili mogućnost da funkcionišu u skladu sa filozofijom samostalnog života – što znači da imaju pravo na izbor, donošenje samostalnih odluka i kontrolu nad sopstvenim životom – sa direktnim učešćem samih korisnika servisa, osobama sa invaliditetom i njihovim personalnim asistentima.  Projekat je imao za cilj da prikaže osnovne karakteristike Servisa personalnih asistenatam kao do sada nepoznatog vida podrške i da kroz lične sudbine, odnosno iskustva korisnika Servisa, na konkretnim primerima pokaže pojedinačne promene u kvalitetu njihovog života, odnosno široku lepezu mogućnosti za ličnu afirmaciju osoba sa invaliditetom uz pomoć personalne asistencije. Film je premijerno prikazan 15. decembra 2005. u Medija centru Centra Sava . Na premijeri, kojoj je prisustvovalo oko 1 50 osoba sa invaliditetom, javnih radnika, predstavnika Vlade i novinara, film je dobio pozitivne kritike i filmski radnici smatraju da je uspelo filmsko ostvarenje. Centar je film preveo na engleski jezik i umnožio ga na DVD medijum. Film je distribuiran u Beogradu, Srbiji, susednim zemljama sa čijim organizacijama osoba sa invalidetom saradjujemo, Centrima za samostalni život invalida članicama Evropske mreže Centara. Film je prikazan u zvaničnoj selekciji Medjunarodnog festivala dokumentarnog filma u Beogradu u aprilu 2006.

·    Каmpanja za promovisanje Konvencije UN o pravima i dostojanstvu osoba sa invaliditetom
– Projekat predstavlja kampanju za promovisanje pristupa ljudskim pravima i predstavljanje nacrta Konvencije UN o zaštiti prava i dostojanstva osoba sa invaliditetom. Kampanja se sprovodila kroz organizovanje okruglih stolova, tribina i radionica u 10 gradova Srbije, za predstavnike organizacija osoba sa invaliditetom, lokalnih i republičkih vlasti i na pravnim fakultetima univerziteta u Srbiji. Deo kampanje sadržavao je i izradu i štampanje brošure i letka o Konvenciji koje je takodje distribuiran članovima organizacija osoba sa invaliditetom, predstavnicima lokalnih i republičkih vlasti, stručnoj javnosti, studentima i predstavnicima medija, a šira javnost je o ovom upoznata kroz elektronske i štampane medije.

 ·    Mladi aktivisti Centra za samostalni život invalida Srbije
– Cilj ovog projekta je bio stvaranje uslova i motivisanje mladih osoba sa invaliditetom za društveno angažovanje i učešće u radu Centra i drugih organizacija osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda. Projekat je trebalo da omogući formiranje i razvijanje mreže mladih osoba sa invaliditetom, kroz njihovu identifikaciju i senzibilisanje za rad na ostvarenju ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Tokom ovog projekta mladi su se upoznali sa socijalnim pristupom invalidnosti, ljudskim pravima i diskriminaciji, jezikom invalidnosti i filozofijom samostalnog života osoba sa invaliditetom.

Projekti Centra za samostalni zivot invalida

·    Kontakt organizacije civilnog društva 2007/2009
Cilj projekta je bio da se u medjusobnim konsultacijama o aktuelnim problemima koji dovode do siromaštva ugrozenih grupa i njihovih porodica, uspostavi dvosmerna komunikacija, medju organizacijama civilnog drustva i Tima Vlade za sprovodjenje Strategije za smanjenje siromaštva. U projektu je učestvovalo 7 organizacija koje su bile kontakti za ranjive grupe društva: stare, osobe sa invaliditetom, decu, Rome, mlade, žene i izbeglice. Ovaj projekat je u domenu osoba sa invaliditetom doprineo boljem učešću organizacija OSI i izgradnji partnerskih odnosa izmedju vladinog i nevladinog sektoru u procesu implementacije SSS i šireg procesa reformi, kroz aktivnosti koje su uključuivale : а) uspostavljanje stalnog mehanizma komunikacije i saradnje sa vladinim sektorom – učešćem predstavnika Centra i drugih organizacija OSI u radu Vladinih tela i učešća Centra u radu Nacionalne organizacije OSI Srbije, b ) uspostavljanje Direktorijuma sa 150 kontakt organizacija OSI na nacionalnom i lokalnom nivou, kao organizacija civilnog društva, okupljene unutar jednog klastera, koje će biti uključene u konsultativni proces i definisanje preporuke i stavove relevantnih za populaciju OSI i njihove porodice, razmenom informacija preko web sajta i periodičnog Biltena o aktivnostima na sprovodjenju SSS , c ) organizovanje Fokus grupa sa predstavnicima organizacija OSI i drugih NVO, koje će učestvovati u davanju komentara, predloga i inicijativa za aktivnosti koje će sprovoditi Vlada i d) otvaranje On – line Foruma za stalnu razmenu razmenu informacija i otvorene debate na web sajtu Centra.

·    Istraživanje jaza izmedju politike i prakse – analiza servisa socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom
Ovaj projekat, koji je finansirala agencija UNDP 2006, je za cilj imao istraživanje nivoa razvijenosti i pristupa servisima socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom, starosti od 18-64 godine starosti. Srbija je aktivno učestvovala u nacrtu Konvencije UN o pravima OSI, usvojila je Zakon o zabrani diskriminacije po osnovu invalidnosti a obezbedjivanje socijalnih servisa na lokalnom nivou regulisala Zakonom o socijalnoj zaštiti (dnevni centri, pomoć u kući i sl.). Da bi se odredio jaz izmedju politike i prakse uradjeno je istraživanje koje je imalo kvantitativni deo a kvalitativni deo se odnosi na teškoće sa kojima se OSI suočavaju u pristupu osnovnim servisima socijalne zaštite na lokalnom nivou. Podaci istraživanja će služiti kao preporuka u koracima koji mogu i treba da se preduzmu i na centralnom i na lokalnom nivou da bi se smanjio jaz izmedju politike i prakse u obezbedjivanju servisa za OSI.

·    Uporedno istraživanje o kvalitetu zaposlenosti osoba sa invaliditetom
Projekat je imao za cilj istraživanje o kvalitetu zaposlenosti osoba sa invaliditetom, u odnosu na njihovu kvalifikaciju – stručnu spremu, visinu radnog staža i visinu prihoda, kao i da li je prihod, koji zaposlene OSI ostvaruju, dovoljan za njihovu svakodnevnu egzistenciju i koliko je njihovo učešće u strukturi prihoda porodice. Anketirano je 120 zaposlenih osoba sa telesnim i senzornim invaliditetom od 18 do 65 godina . Projekat je posebnu pažnju obratio na rodnu ravnopravnost, starosnu strukturu, zastupljenost urbanog i ruralnog stanovništva kao i na porodični status anketiranih. Rezultati projekta su uporedjivani sa kontrolnom grupom od 80 о soba bez invaliditeta sličnih karakteristika . Cilj projekta, koji je finansiralo Ministarstvo rada i socijalne politike 2006, je pospešiti stepen zaposlenosti osoba sa invaliditetom i stvaranje specifičnih uslova za njihov rad, ekonomsko osamostaljenje i njihovo aktivno uključenje u lokalnu zajednicu.

·    Od alternative do standardizacije 2007/2008
Cilj projekta, koji je finansirao Fond za socijalne inovacije, je bio doprinos smanjenju siromaštva i društvene isključenosti osoba sa teškim telesnim invaliditetom (OSI), kroz pripreme za uvodjenje servisa personalnih asistenata (PA), kao inovativnog oblika socijalne podrške za OSI u sistem usluga socijalne zaštite, koje omogućavaju njihovu socijalnu uključenost i ostvarenje ljudskih prava i dostojanstva. Organizovane su usluge servisa PA za kontrolnu grupu od 30 korisnika (OSI) u 5 gradova Srbije, uz izradu priručnika za procedure, standarda kvaliteta, simulaciju scenarija za primenu regulatornih mehanizama, šti bi trebalo da omogući izradu testiranog modela ove usluge, u saradnji sa nacionalnim i lokalnim vlastima, i doprinese razvoju sistema održivih socijalnih usluga za osobe sa invaliditetom, koje će ojačati njihove potencijala i omogućiti samostalan život u lokalnoj zajednici. Ujedno projekat je bio namenjen i smanjenju siromaštvo za 30 nezaposlenih osoba koje su radile kao PA.

·    Bele tačke Beograda
Projekat je finansirao Gradski Sekretarijat za dečiju i socijalnu zaštitu 2007 a cilj mu je bio promocija gradnje bez fizičkih barijera, radi lakšeg kretanja i korišćenja javnih objekata u Beogradu za osobe sa invaliditetom, kao i za ostale gradjane. Ovaj cilj je realizovan izradom Vodiča kroz Beograd, kojim bi razne grupacije gradjana (osobe koje imaju teškoće u kretanju, starije osobe,majke sa decom u kolicima) kao stanovnici ali i posetioci Beograda bili upoznati sa objektima, javnim površinama i ustanovama koji su pristupačni u Beogradu. Sadržaj Vodiča je obuhvatio pristup bolnicama, Domovima zdravlja,Centrima za socijalni rad, ustanovama od javnog značaja (pošte, banke, opštine) i kulturne ustanove. Projekat je takodje doprineo podizanju svesti o neophodnosti stvaranja pristupačne životne sredine i omogućio da se šira javnost upozna s problemima koje OSI imaju u svakodnevnom životu, kako kroz izradu i distribuciju Vodiča, tako i kroz promociju, organizovanje tribine i medijsku kampanju. Distribucija Vodiča je obuhvatila široki krug korisnika kao što su, članovi organizacija OSI, Turistička organizacija grada, Ministarstva…
U planu je proširenje postojećeg Vodiča.

·    Razvoj zastupničkih kapaciteta organizacija OSI u Srbiji
Projekt je finansirala agencija UNDP 2008 a cilj je bio istraživanje postojećih kapaciteta organizacija OSI u Srbiji i njihove potrebe za edukacijom radi jačanja njihovih kapaciteta u iniciranju i punom učešću u političkim promenama neophodnim da se postignu prava OSI. U projektu su se ispitivali: podaci o postojećim kapacitetima i znanju organizacija OSI u Srbiji o ključnim dokumentima i zastupničkim orudjima (uključujući znanje o monitoringu i primeni Strategije za smanjenje siromaštva, nacionalnoj Strategiji o unapredjenju položaja OSI, nacionalnoj Strategiji o reformi socijalne zaštite i odgovarajućim akcionim planovima, u okviru Konvencije UN o pravima OSI), identifikovale oblasti gde imaju manjak kapaciteta, uključujući znanje, ljudske resurse, kao i zastupničke, organizacione i upravljačke veštine. U projektu je informativna analiza potreba za treningom organizacija OSI da bi izgradile svoje kapacitete i olakšale prelaz ka modernoj organizaciji, što bi trebalo da bude ključni zastupnički proces za prava OSI i podizana svest o trenutnoj poziciji organizacija OSI, njihova uloga kao zagovarača za prava OSI i lobiranje za odgovarajući status i podršku lokalne zajednice za razvoj njihovih kapaciteta.

·    Ne tako obične priče
Svrha ovog projekta, finansiranog od Ministarstva rada i socijalne politike u 2008, bila je prezentovanje pozitivnih primera uspešnih primera uspešnih osoba sa invaliditetom koji će upoznati širu javnost sa njihovim sposobnostima, menjati stereotipe koji postoje o ovim osobama, promovisati princip jednakih mogućnosti i osnaživati i motivisati druge osobe sa invaliditetom da aktivno utiču na ostvarivanje svojih prava, kroz izradu publikacije, video klipa i organizovanje tribina i radionica.

Radionice i tribine su pokazale da su osobe koje su u njima učestvovale ohrabrene da iznesu nove ideje i imaju samopouzdanja u svoj potencijal, značajan za nove aktiviste koji uz dobru podršku svojih starijih kolega mogu da budu dalji nosioci aktivnosti i ostvarenja primera pozitivne prakse. 

·    SERVIS PA U BEOGRADU/BCIF FINANSIRANJE
Servis personalnih asistenata kojim je u različitim fazama, od pilot projekta finansiranog od Vlade Republike Irske, preko projekta podržanog od Ministarstva za rad i socijalnu politiku, fonda za socijalne inovacije i Katoličke službe za pomoć, nastavio se u manjoj meri i uz podršku agencije BCIF kao podrška o bezeđivanju samostalnog života i povećanog građanskog učešća osoba sa invaliditetom ovoga puta u Beogradu, kreiranjem i realizacijom novih usluga socijalne podrške, koje omogućavaju društvenu uključenost i život u zajednici i pomažu proces tranzicije sistema socijalne zaštite.

Оbezbeđenje ove vrste servisa socijalne zaštite za OSI sa visokim stepenom zavisnosti od tuđe pomoći, je doprinelo smanjenju njihove zavisnosti od porodice i drugih ljudi, povećalo samostalnost i omogućilo njihovo veće društveno i radno angažovanje i obezbedilo bolji kvalitet života. Istovremeno, smanjila se nezaposlenost, kako korisnika, tako i osoba koje će raditi kao personalni asistenti.

Na ovaj način Centar je dalje promovisao alternativne metodologije i usluge za OSI, koje trenutno nisu obezbeđene od strane države, već ih sprovode nevladine organizacije i na taj način omogućavaju pluralizam usluga sistema socijalne zaštite, ali u isto vreme testiraju skoro donete standarde za ovu vrstu usluge koje je prihvatilo Ministarstvo rada i socijalne politike.

Ovaj projekat je bio doprinos izgradnji kapaciteta Centra i drugih neprofitnih organizacija čime im se omogućilo da se bave pitanjima socijalne zaštite i uključe se u novi sistem licenciranja, akreditacije i ugovaranja usluga.

·    NACIONALNA ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM SRBIJE – EDF/CARDS
Jedan od konkretnih proizvoda projekta EDF-CARDS jeste i formiranje Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije.
Srbija je postala treća zemlja u regionu, nakon Makedonije i Albanije, koja je osnovala tzv. krovnu organizaciju, odnosno Nacionalnu organizaciju osoba sa invaliditetom. Na njeno formiranje se čekalo dosta dugo, ali dvogodišnji posao je uspešno okončan na osnivačkoj Skupštini održanoj 22. juna 2007. godine u Beogradu u sali SO Vračar. Na taj način je Zajednica invalidskih organizacija Srbije, kao neformalna mreža republičkih invalidskih organizacija koja je postojala dugi niz godina, prerasla u novoformiranu Nacionalnu organizaciju, kao formalnu mrežu sa pravnim statusom, sličnu mnogima u Evropi.

·    MIDWAY
– Centar za samostalni život invalida Srbije je sprovodio projekat „Uključivanje u obrazovanje dece sa teškoćama u razvoju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom“ (MIDWAY). Partneri na projektu su Catholic Relief Services – CRS, Centar za interaktivnu pedagogiju – CIP, Fakultet za specijalno obrazovanje i rehabilitaciju – FASPER a projekat je finansijski podržala agencija USAID. Projekat je vođen na dva koloseka: mapiranje (identifikovanje) mogućnosti, potreba i neophodnih sledećih koraka za promovisanje zapošljavanja OSI i jačanje uloge civilnog društva u zastupanju prava dece sa smetnjama u razvoju, posebno u oblasti inkluzivnog obrazovanja. Ovaj 18-mesečni program (oktobar 2008-juni 2010) je radio i na produbljivanju inkluzije OSI u ekonomski i društveni životu i to identifikacijom informacija i oruđa za promovisanje zapošljavanja i kroz jačanje kapaciteta civilnog društva da javno zastupa inkluzivno obrazovanje. 

·    Partnerstvom do razvoja – Uspostavljanje modela efektivnog partnerstva OOSI i lokalne zajednice
– Opšti cilj projekta je bio uspostavljanje modela socijalne zaštite u interesu povećanja socijalne uključenosti OSI, kroz razvoj efektivnih partnerskih odnosa sa svim relevantnim socijalnim akterima u lokalnoj zajednici.
Projektom je takođe predviđeno jačanje kapaciteta organizacija OSI i donosioca odluka i aktera u lokalnoj zajednici za razvoj integralnog modela socijalne zaštite i stvaranje mreže podrške za uspostavljanje i unapređenje efektivnih partnerstava na nivou lokalne zajednice.
Projekat je finansiralo Ministarstvo rada i socijalne politike, trajao je šest meseci i sprovođen je u Leskovcu i Smederevu. 

·    ZAJEDNO PROTIV DISKRIMINACIJE
– Ovaj projekat je imao za cilj podizanje svesti u javnosti o prepoznavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i podsticanje aktivnog odnosa prema situacijama diskriminacije kroz organizovanje edukacija o opštem Zakonu o zabrani diskriminacije, Zakonu o spre?avanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, na?ina prepoznavanja diskriminacije i metoda reagovanja na diskriminaciju (ARS tehnike, pokretanje sudskih postupaka tužbom zbog diskriminacije, obra?anje predstavkom Zaštitniku gradjana i Povereniku za ljudska prava) za aktiviste organizacija osoba sa invaliditetom, predstavnike lokalnih samouprava, organe pravosudja, advokatske komore, NVO za ljudska prava, novinare u šest gradova (Jagodina, Leskovac, Smederevo, Sombor, Subotica i ?a?ak) i završne konferencije u Beogradu na kojoj ?e se predstaviti i iskustva iz edukacija u pomenutim gradovima Srbije. Projekat je finansirala agencija UNDP kroz program Podrška sprovo?enju antidiskriminatornog zakonodavstva i medijacije u Srbiji

·    Beograd za sve – pristupačnost
– Оvaj projekat je imao za cilj promociju dostupnosti, pozicioniranje Beograda kao turističke destinacije i predstavljanje Beograda kao metropole pristupačne za sve njene građane i goste. Svrha projekta je poboljšanje informisanosti o pristupu i dostupnosti turističkih mesta i javnih objekata Beograda, osobama sa invaliditetom i osobama sa teškoćama u kretanju i komunikaciji. Prikupljane su odgovarajuće informacije da bi se predstavila turistička ponuda Beograda, počev od aerodroma i stanica, preko hotela i restorana, do objekata kulturno-istorijskog i sportskog sadržaja, za Beograđane i goste sa invaliditetom ili teškoćama u kretanju, koji dolaze kao posetioci. Projekat je finansira Gradski sekretarijat za privredu a partner je bila Turisticka organizacija Beograda.

·    Mi za medije, mediji za nas
– Projekat je zamišljen kao škola za predstavnike lokalnih organizacija CSŽ Srbije koji su kontaktima sa medijima ili bi time želeli da se bave u budućnosti. U toku škole su se kroz aktivne tehnike učilo o osnovnim medijskim komunikacijama i obraćanju javnosti: pisanju izjave za novine, davanju kratkog intervjua, učešću u TV i radio emisiji, organizovanju konferencije za štampu i sl. Predavači su bili treneri za odnose sa javnošću, novinari pisanih i elektronskih medija iz Produkcijeks grupe MREZA koji su na licu mesta radili sa polaznicima na obostranom pravovremenom i objektivnom izveštavanju. Projekat je finansiralo Ministarstvo rada i socijalne politike.

·    Podrška samostalnom životu
– Centar za samostalni život invalida Srbije je u okviru Javnih radova dobio projekat u kojem se uz rad obučavalo 48 lica sa evidencije nezaposlenih za poslove personalnog asistenta. Javni rad se odvijao u pet gradova Srbije (Beograd, Jagodina, Čačak, Niš i Leskovac) i na taj je način 48 osoba sa invaliditetom u pet meseci funkcionisalo samostalnije i imalo mogućnost da se takođe radno ili drugačije angažuje. Projekat je počeo 6. jula, svečana dodela ugovora za rad na određeno radno vreme nezaposlenim licima obavljena je u svim gradovima, kao i dodela sertifikata na kraju projekta. Projekat je finansiralo Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja preko Nacionalne službe za zapošljavanje.

·    Zastupanje za servis PA za OSI u opštini Novi Beograd
Akcijom javnog zastupanja kroz ovaj projekat lobirane su lokalne vlasti u opštini Novi Beograd za finansiranje pet personalnih asistenata za pet osoba sa invaliditetom u 2011. godini. Lobiralo se da se i u Budžetu opštine za 2011 godinu obezbede posebna sredstva za ovaj vid usluge za osobe za teškim telesnim invaliditetom kojima je ova podrška neophodna da bi bili radno aktivni bilo profesionalno ili u svojim organizacijama i Opštini.

·    Izgradnja kapaciteta organizacija OSI radi praćenja primene Konvencije UN o pravima OSI (CRPD)
Projekat je realizovan od decembra 2010 do januara 2011.
Opšti ciljevi projekta su bili: izgradnja kapaciteta organizacija OSI za praćenje poštovanja ljudskih prava i zastupničkog rada zasnovanih na Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom.
Projekat se sprovodio radom na:

 • Podizanju svesti i znanja u organizacijama OSI o ljudskim pravima koje garantuje Konvencija UN
 • Izgradnji kapaciteta organizacija OSI da prate odgovarajuće politike i praksu radi prikupljanja dokaza o napretku I preprekama u primeni Konvencije UN
 • Stvaranju osnovnih kapaciteta za učešće u praćenju primene Konvencije i pripreme na preliminarni nacrt shadow reporta o primeni Konvencije
 • Iniciranju ad hoc alijansi sa organizacijama koje se bave ljudskim pravima i pravima dece, radi obezbedjenja da posebna pitanja koja se tiču žena i dece budu uključena takodje
 • Izgradnji kapaciteta organizacija OSI radi usmerene zastupničke aktivnosti koja se tiče izvršnih i pravnih delova vlasti, radi uspostavljanja odgovarajućeg pratećeg okvira kao što je predvidjeno članom 33 Konvencije
 • Povećanom izveštavanju medija o Konvenciji UN i specifičnoj ulozi organizacija OSI u praćenju njene primene kao što je napisano u članu 35 Konvencije.

Konacni proizvod projekta je Nacrt Alternativnog izvestaja o stanju osoba sa invaliditetom u Srbiji..

·    Јаčanje organizacija OSI – Edukacijama do novih usluga i programa
Ovim projektom se radilo na unapređenju položaja i društvene uključenosti OSI kroz jačanje kapaciteta OSI i njihovih organizacija za odgovornije i delotvornije oblikovanje svojih programskih aktivnosti, razvijanje servisa i zastupnički rad na ostvarenju boljeg kvaliteta života OSI u skladu sa ciljevima Strategije unapređenja položaja OSI i Konvencije UN o pravima OSI.

Оsim osnovnih znanja o pisanju projekata, edukacije su imale i komponente zastupničkog rada s posebnim osvrtom na invalidsku problematiku i ono što bi bio doprinos invalidskog pokreta u poboljšanju te situacije. Na taj način su organizacije su bile u mogucnosti da konkurišu kod raznih donatora projektima koji bi bili usmereni kako na jačanje same organizacije i njenih članova, tako i na kvalitetan doprinos lokalnoj zajednici kojoj organizacija pripada.

Projekat je trajao devet meseci a finansiralo ga je Ministarstvo rada i socijalne politike kroz program Svetske banke DILS.

·    „Inkluzija za radnike sa invaliditetom i mlade“ – MIDWAY II faza
Opšti cilj projekta je bio da se muškarci, žene i deca sa smetnjama u razvoju integrišu u ekonomski i društveni život u Srbiji. Dva strateška cilja ovog projekta su bila:

Оsobe sa invaliditetom imaju više mogućnosti za svrsishodnije zapošljavanje – Оsnova ovog strateškog cilja je bila razvoj i predstavljanje najnovijih informacija, modela i inovativnih pristupa koje će omogućiti osobama sa invaliditetom da ostanu zaposleni, prateći odredbe Nacionalne službe za zapošljavanje – za zapošljavanje od 1 – 6 meseci podsticaj oslobađanja poslodavca za naknadu po osnovu zapošljavanja novih OSI). МIDWAY faza II projekta podržava već uspostavljene i operativne lokalne koalicije za zapošljavanje i obezbeđivanje ključnih mehanizama za dalju primenu praćenja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI.

Civilno društvo efikasnije mobiliše za inkluzivno obrazovanje – Tim projekta je radio sa Ministarstvom prosvete na realizaciji strateških planova za razvoj obrazovnih radnika/osoblja, partnera CRSa, Centra za interaktivnu pedagogiju kako bi nastavili saradnju sa roditeljima u promociji inkluzivnog obrazovanja.

·    JAVNI RAD – Podrška samostalnom životu
Centar za samostalni život invalida Srbije je u okviru Javnih radova dobio projekat u kojem se uz rad obučavalo 77 lica sa evidencije nezaposlenih za poslove personalnog asistenta. Javni rad se odvijao u osam gradova Srbije (Beograd, Jagodina, Čačak, Niš, Kragujevac, Bor, Novi Sad i Leskovac) i na taj je način 77 osoba sa invaliditetom sest meseci funkcionisalo samostalnije i imalo mogućnost da se takođe radno ili drugačije angažuje. Projekat je podrzala Nacionalna služba za zapošljavanje.

·    Lakše do ostvarivanja prava
Ideja projekta je osnaživanje osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija da prepoznaju slučajeve diskriminacije i steknu znanja kako da koriste različite mehanizme i organe radi ostvarenja prava i zaštite od diskriminacije.

·    Zagovaranje za nove usluge socijalne zaštite u lokalnoj zajednici – DILS program
Cilj projekta je bio unapređenje učešća OSI u životu zajednice, jačanjem kapaciteta organizacija OSI za zastupanje za uvođenje i povećanje dostupnosti socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Predstavnici organizacija OSI su se upoznali sa svrhom, sadržajem, zakonskom regulativom i svojom mogućom ulogom u obezbeđivanju socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. T akođe se radilo na jačanju kapaciteta i savladavanju osnova zastupničke kampanje i izrada konkretnih planova za zastupanje za uvođenje jedne/dve socijalne usluge koju prepoznaju kao potrebnu u njihovoj sredini. Učesnici su kreirali model za zagovaranje organizacija OSI za uvođenje novih usluga socijalne zaštite za OSI u lokalnoj zajednici.

·    Gradjansko društvo za odgovornu vladu i smanjenje siromaštva u Srbiji 
Ovo je bio trogodišnji strateški projekat sproveden od strane različitih organizacija civilnog društva (OCD) koji predstavljaju najranjivije grupe gradjana u Srbiji. Oni će zagovarati odgovorno ponašanje vlade u procesu kreiranja budžeta na nacionalnom i lokalnom nivou. Aktivnosti su bile usmerene na područja sa najranjivijim grupama gradjana u Srbiji. ISC je radio sa partnerima u Srbiji i sa PRS timom kabineta zamenika premijera radi identifikovanja specificnih lokalnih zajednica u kojima će se projekat sprovoditi. Projekat je imao za cilj povećanje odgovornost vlade i ekonomsku stabilnost u odnosu na najranjivije grupe u Srbiji:
1. Odgovornost vlade u zadovoljavanju prioritetnih potreba gradjana, posebno ranjivih grupa, kroz transparentnost i inkluzivni proces donošenja budzeta
2. Budžetske alokacije u budžetima relevantnih ministarstava će biti transparentne i odgovorne
3. Budžetske alokacije u opštinskim budžetima će takodje biti transparentne i odgovorne
4. Organizacije gradjanskog društva će steći veštine i razviće mrežu radi daljeg monitoringa procesa donošenja i obezbedjenja poštovanja kalendara za donošenje budzeta u Srbiji u skladu sa zakonskim propisima

·    Veštine i znanje – оruđe u podizanju svesti o osobama sa invaliditetom
Cilj projekta je bio jačanje kapaciteta i sticanje znanja i veština za grupu od šest оsoba sa invaliditetom koje su se obučavale za trenere edukacija o podizanju svesti o OSI. T ako će omogućiti upoznavanje šire društvene zajednica sa socijalni pristupom invalidnosti, položajem OSI u društvu i njihovim ljudskim pravima.

· Borba protiv diskriminacije/situaciono testiranje
Centar za samostalni život OSI Srbije je jedna od organizacija civiljnog društva koja je nastojala da uspostavi početni mehanizam situacinog testiranja diskriminacije na teritoriji Republike Srbije u vezi sa osobama sa invaliditetom Voditelji projekta su prošli edukaciju kako bi znali kako se utvrđuju principi situacionog testiranja i kako bi što bolje obavili testiranje u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije Republike Srbije.
Ovaj projekat je trajao šest meseci a finansirala ga je Kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

· Inicijativa za praćenje socijalne politike
Ovaj projekat je imao za cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj održivog mehanizma za praćenje sprovođenja socijalne politike (prema novom Zakonu o socijalnoj zaštiti) fokusirajući se na potrebe i prava ugroženih i manjinskih grupa: deca, mladi, stari, žene, osobe sa invaliditetom, izbeglice i interno raseljeni i Romi.
Projekat je imao dve komponente – jedna se odnosila na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i građana da se uključe u praćenje kreiranja politike a druga na razvoj održivih mehanizama za učešće građana u praćenje politike i proces odlučivanja. Na ovom projektu je radila Koalicija od sedam organizacija, koje predstavljaju ugrožene grupe i njihove organizacije i pratiće primenu Zakona o socijalnoj zaštiti na nacionalnom i lokalnom nivou tokom tri godine.

· Ništa o nama bez nas
Projekat je imao za cilj povećanje uključenosti OSI u život zajednice, stimulaciju njihovih potencijala i podsticanje bolje socijalne integracije razvijanjem ličnih kapaciteta za konstruktivni dijalog i komunikaciju sa drugim ljudima i proširivanja mreže socijalnih kontakata, uz povećanje osetljivosti za pitanja OSI u lokalnoj zajednicei. Projekat se sastojao od održavanja dvodnevnog treninga za 8-10 osoba sa i bez invaliditeta iz veština govora i vođenja debata, formiranje tri debatna kluba u tri grada u kojima će uzeti učešća najmanje 10 OSI i sest osoba bez invaliditeta, održavanje 18 – 24 sastanaka klubova u vidu kreativnih socio-edukativnih radionica, održavanje tri „test debate“ u klubovima i tri javne debate na teme vezane za ljudska prava osoba sa invaliditetom u tri grada Srbije (Jagodina, Kragujevac i Nis)u kojima CSŽ ima svoje lokalne organizacije. Projekat je finansiralo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.

· Zastupnički rad i podizanje svesti OSI
Projekat se odnosi na unapredjenje uslova rada i aktivnosti Centra. Jedna od osnovnih komponenti projekta bila je promocija invalidnosti i deljenje informacija kroz sajtove Centra, OSI-Press (www.cilsrbija.org,www.osi-press.com), LinkedIN i FB profil. Sledeca važna komponenta bila je zastupnički rad i podizanje kapaciteta lokalnih organizacija Centra u Smederevu, Kragujevcu i Beogradu. Projekat je finansirala Katolička služba za pomoć, CRS.

· Zajedničkim snagama, zajedno za političko i ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom – EIDHR
Osnovni cilj projekta bio je povećati političko učešće osoba sa invaliditetom i ojačati ulogu organizacija OSI u razvoju politike.

To se radilo kroz:

 1. Senzibilizaciju članova Parlamenta o konceptu prava OSI i ispitivanjem mogućnosti za uspostavljanje neke vrste parlamentarne grupe za invalidnost
 2. Povećano učešće i uticaj OSI na reviziju i kreiranje nove zakonske regulative iz invalidske perspektive, sa posebnim naglaskom na ekonomsko osnaživanje OSI
 3. Promovisanje političkog učešća OSI i podršku dijalogu između organizacija OSI i lokalnih političkih partija u tri nerazvijene opštine (Kladovo, Prijepolje i Novi Pazar) radi promovisanja prava i političkog učešća OSI.

Glavni partner na projektu bila je Nacionalna organizacija OOSI Srbije a pridruzeni partneri bili su: SIPRU tim, agencija NDI – Nacionalni demokratski institute Amerike-kancelarija u Beogradu, Grupa 484

Ovaj projekat je rezultat angažovanja Centra i njegovih partnera kako bi se „političkom društvu“ obezbedilo bolje razumevanje ljudskih prava žena i muškaraca sa invaliditetom, ojačali kapaciteti organizacija OSI, posebno na lokalnom nivou radi uspešnijeg učešća u političkom životu i komunikacije sa političkim sektorom.

· Platforma o zapošljavanju osoba sa invaliditetom
Nosilac projekta bila je organizacija Forum mladih sa invaliditetom a Centar je bio jedan od partnera. Opšti cilj projekta je bio doprinos razvoju i poštovanju prava osoba sa invaliditetom na zapošljavanje, kroz jačanje uloge organizacija civilnog društva i organizacija osoba sa invaliditetom zajedno sa svim relevantnim lokalnim akterima. Radilo se na razvoju inovativne platforme za praćenje politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom i stvaranje Unije za zapošljavanje. To bi omogućilo da civilno društvo postane efektivna snaga demokratskih reformi, što bi osiguralo političko učešće i zastupljenost osoba sa invaliditetom u unaprešenju politike zapošljavanja.

· Јacanje kompetencija strucnih saradnika u servisu personalnih asistenata
Оpsti cilj a i rezultat projekta jeste realizovana obuka po akreditovanom programu za personalne asistente u cetiri grada u kojima lokalna samouprava finansira ovu uslugu (Sombor, Jagodina, Kragujevac i Nis) i Beogradu.Takodje se radilo na podizanju kapaciteta lokalnih Centara u ovim gradovima u smislu obezbedjenja sertifikovanih personalnih asistenata, sto ce im dalje pruziti mogucnost dobijanja licence za sprovodjenje ove usluge koju vec godinama unazad i obezbedjuju. Sertifikate je dobio 61 personalni asistent/tkinja. Projekat je finansiralo Ministarstvo rada, zaposljavanja, boracke i socijalne zastite.

· Аktivan i samostalan zivot osoba sa invaliditetom uz uslugu personalne asistencije
Projekat je realizovan u okviru programa za podsticanje i razvoj usluga socijalne zastite, poboljsanje njihovog kvaliteta i poboljsanje polozaja najugrozenijih grupa gradjana.

Projektom je za osobe sa invaliditetom koje zadovoljavaju zakonske kriterijume propisane za uslugu PA ona i obezbedjena u Beogradu i to u opstinama Novi Beograd, Vracar, Zvezdara, Savski venac i Rakovica.

Projekat je finansirao Gradski sekretarijat za socijalnu zastitu.

· Socijalna integracija i poboljsanje kvaliteta zivota OSI, kroz jacanje njihovih kapaciteta i drustvenu angazovanost
Cilj projekta je bio poboljsanje kvaliteta zivota, socijalna integracija i ostvarenje ljudskih prava OSI, kroz jacanje njihovih kapaciteta, povezivanje i drustvenu angazovanost. Pozitivan impakt ovog projekta moze da doprinese na veci uticaj na kreiranje politika u skladu sa cl. 4 Konvencije UN o pravima OSI. U okviru projekta je organizovano pet radionica o vaznosti samoorganizovanja OSI i povecanje aktivizma u lokalnoj zajednici. Organizovana je i serija okruglih stolova sa fokusom na pitanja pristupacnosti, zdravstvene i socijalne zastite, obrazovanja i zaposljavanja sa preporukama za unapredjenje u ovim oblastima.
Projekat je trajao sest meseci tokom 2015, a finansiralo ga je Ministarstvo rada, zaposljavanja, boracke i socijalne zastite, Sektor za zastitu osoba sa invaliditetom.

· Uz personalnu asistenciju do samostalnog zivota
CSZ Beograd je vodio projekat obezbedjenja personalne asistencije za grupu OSI u Beogradu – radilo se o aktivnim osobama sa invaliditetom, sa procenjenim 1. ili 2. stepenom podrske, koje nisu u mogucnosti da samostalno zadovolje neke od bazicnih potreba, a pri tom zive sami, sa starim roditeljima ili clanovima porodice koji ne mogu da im pomognu. Kroz projekat je praceno pruzanje usluge u skladu sa Pravilnikom o minimalnim standardima usluga socijalni zastitu.Usluga ce se dalje promovisati i po potrebi unapredjivati. Partner na projektu je bio Gradski centar za socijalni rad.

Projekat je trajao sedam meseci u 2015 godini, a finansiralo ga je Ministarstvo rada, zaposljavanja, boracke i socijalne zastite, Sektor za brigu o porodici.

· Аktivan samostalni život OSI uz podršku personalne asistencije
Ovaj projekat je imao za cilj pružanje podrške za samostalni život OSI sa visokim stepenom invaliditeta, kroz uslugu personalne asistencije.

Programom je pružena podrška za šest osoba sa invaliditetom u Beogradu i sprovodio ga je Centar za samostalni život OSI Beograda uz podršku CSŽ Srbije, kao deo njegove mreže.

Ideja je takođe bila da se osmisle aktivnosti kako bi se ponovo u sistem socijalne zaštitue Grada Beograda vratila Odluka o finansiranju personalne asistencije koja je ukinuta u proleće 2014. Projekat je finansirao Gradski sekretarijat za socijalnu zastitu i trajao je u periodu 2014/2015 godine.

· Obuka za samostalni život i asistencija u praksi

Projektom se obezbeđivala obuka za samostalni život OSI za 20 potencijalnih korisnika usluga personalnih asistenata (PA), kako bi se ojačali kapaciteti OSI za samostalni život i korišćenje usluge PA. Takođe je obezbeđna usluga PA za 6 korisnika, odnosno pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške koja je korisniku neophodna za zadovoljavanje ličnih potreba i uključivanje u radne i društvene aktivnosti u zajednici radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti OSI, u skladu sa Pravilnikom o minimalnim standardima (čl.99.) i kriterijumima Konkursa. Projekat se realizovao u saradnji sa matičnom organizacijom, Centrom za SŽ OSI Srbije i podršku Gradskog centra za socijalni rad.

· Protiv predrasuda i diskriminacije – Za ravnopravnost

Projekat se bavio unapređenjem ravnopravnosti OSI kroz organizovanje edukacija u tri grada o diskriminaciji i njenom prepoznavanju kao i ulozi institucije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, kao samostalnog državnog organa nadležnog da postupa u slučajevima diskriminacije i povrede prava OSI, kao i zakonske regulative u oblasti diskriminacije. Na taj način smo želeli da podstaknemo unapređenje njihove ravnopravnosti i aktivan odnos u rešavanju situacija diskriminacije. Na edukacijama su učestvovali i predstavnici Kancelarije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, koji dali informacije o radu ovog tela i postupku ostvarenja zaštite od diskriminacije. Učesnici su bili OSI, aktivisti lokalnih organizacija Centra ali i drugih organizacija OSI.

· Projekat za jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Cilj ovog projekta bilo je jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji unapređenjem njihovog uticaja na zakonodavni okvir i izborni proces, kako bi se i na taj način unapredila njihova ljudska prava i društvena uključenost.
Specifični ciljevi projekta bili su :
1. Senzibilizacija članova Parlamenta u pogledu ljudskih prava OSI, ponovno uspostavljanje parlamentarne Grupe za pitanja invalidnosti, ispitivanje mogućnosti za njeno institucionalizovanje i unapređenje učešća i uticaja OSI na reviziju i kreiranje novih zakona uz učešće organizacija OSi, kako na nivou Vlade tako i Skupštine.
2. Unapređenje pristupačnosti izbornog procesa za osoba sa invaliditetom zajedničkim učešćem u reformi izbornog sistema i uspostavljanjem saradnje sa civilnim društvom, političkim partima i republičkom izbornom komisijom na razvoju mera kako bi se osigurala veća pristupačnost izbora.
3. Promovisanja prava i političkog učešća OSI na lokalnom nivou uz podršku saradnji između organizacija OSI i lokalnih vlasti u pet opština u Srbiji (Novi Pazar, Prijepolje, Kladovo, Bor i Negotin).

Rezultati projekta su:
• Uspostavljena saradnja između organizacija OSI i članova Parlamenta radi razvoja i unapređenja invalidske politike i rad na novom zakonodavnom okviru koji se odnosi na obezbeđivanje ljudskih prava za OSI. Podneto najmanje 10 zakonodavnih inicijative, uključujući i onu o izbornoj reformi.
• Bolja informisanost članova Parlamenta o ljudskim pravima OSI, njihovom obezbeđenju i ponovo uspostavljena parlamentarna Grupa o invalidskim pitanjima koja bi uključilo do 8% članova Parlamenta iz vladajućih i opozicionih partija.
• Stvorene mere za obezbeđivanje veće pristupačnosti izbornog materijala i glasačkih mesta za osobe sa invaliditetom u saradnji sa organizacijama civilnog društva i Republičkom izbornom komisijom. Najmanje tri velike politička partije će raditi na izradi izbornog akcionog plana za pristupačne izbore.
• Članovi parlamentarne Grupe za pitanja invalidnosti i Republička izborna komisija su informisani kako da unaprede političko učešće osoba sa invaliditetom uvidom u primere dobre prakse u ovoj oblasti.
• Studijska poseta inostranstvu kako bi se na licu mesta upoznalo sa primerima pozitivne prakse za parlamentarnu Grupu za pitanja invalidnosti i pristupačne izbore za osobe sa invaliditetom, kako bi se poštovala njihova ljudska prava.
• Jačanje zagovaračkih i lobi kapaciteta za 20 predstavnika organizacija OSI u pet gradova Srbije
• Razvijena saradnja između organizacija OSI i lokalnih vlasti u Negotinu, potpisan Memorandum o saradnji.
• Izrada nacrga Akcionog plana u oblasti invalidnosti kako bi se sprovodio Memorandum o saradnji potpisan u Novom Pazaru, Prijepolju i Kladovu, između organizacija OSI i lokalnih vlasti.

· SHESPSS Projekat

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije bio je uključen u novi projekat EU TEMPUS koji podržava unapređenje visokog obrazovanja u zemljama Istočne Evrope, pod nazivom „Jačanje visokog obrazovanja za izradu socijalne politike i obezbeđivanje socijalnih usluga“ koji je koordinirao Univerzitet u Nišu. Projekat je trajao tri godine. Glavni ciljevi projekta bili su da se ojača visoko obrazovanje u oblasti kreiranja socijalne politike i socijalnih usluga kroz razvoj novih studijskih programa, unapređenje postojećih programa, uspostavljanje efikasne veze između akademskih programa i potreba društva i tržišta rada, povećanje broja i diversifikacija studijskih programa u oblasti socijalne politike i socijalnih usluga sa ponudom različitih kurseva, u skladu sa potrebama društva i tržišta rada.

· Ravnopravno: OSI u političkom životu

Cilj projekta je bio jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom (OSI) u Srbiji kroz unapređenje ostvarivanja građanskih i političkih prava i društvenu uključenost OSI.

Specifični ciljevi projekta su bili:

 1. Promovisanje političkog učešća i prava OSI na lokalnom nivou uz podršku organizacijama OSI u tri grada (Beograd, Novi Sad i Kragujevac).
 2. Unapređenje pristupačnosti izbornog procesa za OSI senzibilisanjem članova/ca opštinskih i gradskih izbornih komisija za ljudska prava OSI kroz monitoring izvršenja preporuka.
 3. Uspostavljanje potpuno pristupačne ogledne biračke jedinice u Gradu Beogradu, radi promovisanja ostvarenja biračkog prava za osobe sa različitom vrstama invaliditeta, u skladu sa standardima pristupačnosti.

Projekat je finansirao Fond za otvoreno društvo i trajao je 10 meseci.

· Samostalni život OSI u Beogradu

Kao i prethodne 2016/2017 i u periodu 2017/2018 CSŽ Srbije je obezbeđivao uslugu personalne asistencije za 50 korisnika. Na taj način se zapošljavalo i 50 personalnih asistenata. Uslugu je finansirao Grad Beograd preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu.