PISMENA DEKLARACIJA

No. 0024/2008

o deinstitucionalizaciji dece sa invaliditetom

Zaštitimo decu od diskriminacije & promovišimo inkluziju za decu sa invaliditetom u EU

Kathy Sinnott (IND/DEM), Bastiaan Belder (IND/DEM),

Elly de Groen-Kouwenhoven (Greens/EFA),

Marie Panayotopoulos-Cassiotou (EPP-ED)

and Richard Howitt (PSE)

0024/2008

Pismena deklaracija o diskriminaciji i institucionalizaciji dece sa invaliditetom u Evropskoj Uniji

Evropski Parlament ,

– u skladu sa Pravilom 116 svojih Pravila i procedura,

A. u kojima Nacionalni akcioni planovi za socijalnu inkluziju (2003-2005) (COM(2003)773) odredjuju da sva deca moraju da dobijaju odgovarajuću negu, obrazovanje i terapiju u okviru lokalne zajednice,

B. u kojima principi jednakih mogućnosti i nediskriminacije, kako je istaknuto u članu 16 Regulative Saveta Evrope No 1083/2006, treba da budu poštovani a Konvencija UN odredjuje da države članice moraju da obezbede “život i razvoj” dece,

C. u kojima Povelja o osnovnim pravima (2007/C 303/01) obuhvata prava dece na nediskriminaciju, dostojanstvo, obrazovanje i zdravstveno osiguranje,

D. po kojima institucionalizacija dece sa invaliditetom i diskriminacija, koje se još uvek javljaju u državama članicama, krše pomenute principe EU i politiku socijalne inkluzije,

1. Poziva Komiciju i države članice da podrže Povelju o osnovnim pravima, posebno članove 1, 3, 14(2), 24, 26 i 35;

2. Poziva na alokaciju i praćenje EU fondova da bi se obezbedilo da sve države članice omoguće odgovarajuću i inkluzivnu brigu za decu;

3. Poziva Komisiju i države članice da razmotre štetne efekte institucionalizacije dece sa invaliditetom i podrže deinstitucionalizaciju kroz alternative kao što su rehabilitacija u lokalnoj zajednici, uključujući obrazovne i rekreativne sposobnosti i veštine;

4. Poziva Komisiju i države članice da obezbede da se trenutna kršenja osnovnih prava zaustave i da se garantuje zaštita i obezbedjenje odgovarajuće brine na nivou države;

5. Poziva svog predsednika da prosledi ovu deklaraciju, imena potpisnika, Savetu Evrope, parlamentima i vladama država članica.