P A kampanja – zaustavimo razlike

Milioni žive u institucijama, milioni su zavisni od starih roditelja i rodjaka, samo manjina živi samostalan život uz izbor, kontrolu i personalnu asistenciju. Zaustavimo razlike, učinimo da član 19 Konvencije UN o pravima OSI postane realnost. Potpišite peticiju za zakon o personalnoj asistenciji za sve osobe sa invaliditetom.

Uvod

Član 19 UN Konvencije o pravima OSI kaže da vlade moraju da zaustave razlike u nejednakim uslovima, zaustave institucionalizaciju, zaustave stvaranje zavisnosti i obezbede samostalan život za osobe sa invaliditetom.

Član 19 kaže da sve osobe sa invaliditetom, ne samo manjina, treba da imaju pristup personalnoj asistenciji kao ljudskom pravu

Član 4 UN Konvencije kaže da sve države potpisnice treba da preduzmu mere da obezbede i promovišu puno ostvarenje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve osobe sa invaliditetom bez diskriminacije bilo koje vrste…na kraju se kaže:

‘Države potpisnice preduzimaju mere: da usvoje sve odgovarajuće zakone, administrativne i druge mere za primenu prava priznatih u Konvenciji’

Samostalan život je centralna tema i zahteva puno obezbedjenje po Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom.

Ovo pravo će postati prestati da bude diskutabilno širenjem broja zemalja koje budu ratifikovale Konvenciju.

Član 19: „Samostalan život i uključenje u zajednicu“ zahteva od vlada da preduzmu aktivnosti i olakšaju osobama sa invaliditetom „puno uživanje“ ovog prava i njihovo „puno uključivanje i učešće u zajednici“.

Filozofija samostalnog života jednostavno govori o činjenici da osobe sa invaliditetom imaju jednaka prava i da njihove slobode izbora i mogućnosti upravljanja svim aspektima svojih ćivota moraju da budu obezbedjene. Samostalni život je koncept koji podržava nastojanje osoba sa invaliditetom da ostvare jednake mogućnosti i puno učešće u društvu kao jednaki gradjani. Personalna asistencija je za mnoge osobe sa invaliditetom prva najvažnija „pomoć“ u samostalnom životu koja omogućava slobodu i izlaz iz situacije ‘brige za pojedincima’. To je često glavni preduslov za razmatranje postojanja jednakih mogućnosti, samoodredjenja i na kraju samostalnog života.

Personalna asistencija mora da postane pravo i ne sme se dovoditi u pitanje

Insistiramo od vlada i Evropskog parlamenta:

 • Delujte odmah: Zaustavite nejednakosti, zaustavite segregaciju!
 • Ljudska prava za sve!
 • Personalna asistencija za sve!
 • Učinite da član 19 Konvencije UN postane realnost
 • Počnite konsultacije sa organizacijama koje vode osobe sa invaliditetom koje imaju iskustva u samostalnom životu

Organizacije koje su podržale ovu kampanju :

 • European Coalition on Community Living
 • ULOBA, Norveška
 • Independent Living Institute, Švedska
 • YHD – Udruženje za teoriju i kulturu hendikepa, Slovenija
 • APEIRONS – Organizacija OSI i njihovih prijatelja, Letonija
 • ZSL Bad Kreuznach, Nemačka
 • Independent Living Forum, Španija
 • CIL Dublin, Irska
 • Vigalicia, Španija
 • Derechoc Humanos Ya (Human Rights Now), Španija

Priključite se potpisivanju ove peticije na http://www.enil.eu/enil/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=86