Obuka za samostalni život i asistencija u praksi

Projektom se obezbeđuje obuka za samostalni život OSI za 20 potencijalnih korisnika usluga  personalnih  asistenata (PA), kako bi se ojačali kapaciteti OSI za samostalni život i korišćenje usluge PA. Takođe se obezbeđuje usluge PA za 6 korisnika, odnosno  pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške koja je korisniku neophodna za zadovoljavanje ličnih potreba i uključivanje u radne i društvene aktivnosti u zajednici radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti OSI, u skladu sa Pravilnikom o minimalnim standardima (čl.99.) i kriterijumima Konkursa. Projekat će se realizovati u saradnji sa matičnom organizacijom, Centrom za SŽ OSI Srbije i podršku Gradskog centra za socijalni rad. Faze projekta uključiće pripremne aktivnosti, organizovanje obuke za samostalni život za korisnike,  ponovnu procenu potreba i odabir korisnika, odabir personalnih asistenata (u saradnji sa Nacionalnom službom zapošljavanja) i akreditovane obuke za 12 potencijalnih asistenata, pružanje usluge na terenu i njeno praćenje, procena efekata usluge i zadovoljstva korisnika i asistenata, promocija i dalje unapređenje usluge, kao i neophodni organizacioni i administrativno-finansijski poslovi.