NACIONALNA ORGANIZACIJA

OSOBA SA INVALIDITETOM SRBIJE

Aktivnosti
edf-cards

Jedan od konkretnih proizvoda projekta EDF-CARDS jeste i formiranje Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije.

Srbija je postala treća zemlja u regionu, nakon Makedonije i Albanije, koja je osnovala tzv. krovnu organizaciju, odnosno Nacionalnu organizaciju osoba sa invaliditetom. Na njeno formiranje se čekalo dosta dugo, ali dvogodišnji posao je uspešno okončan na osnivačkoj Skupštini održanoj 22. juna 2007. godine u Beogradu u sali SO Vračar. Na taj način je Zajednica invalidskih organizacija Srbije, kao neformalna mreža republičkih invalidskih organizacija koja je postojala dugi niz godina, prerasla u novoformiranu Nacionalnu organizaciju, kao formalnu mrežu sa pravnim statusom, sličnu mnogima u Evropi.

Osnivačkoj Skupštini je prisustvovalo 32 delegata iz 11 republičkih organizacija osoba sa invaliditetom Srbije , kao i jedan broj gostiju . Medju njima su bili Branimir Kuzmanovi ć, predsednik SO Vra č ar , Vladimir Pešić, pomo ć nik ministra za socijalna pitanja iz Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom i Ljiljana Jovčić, gradski sekretar za dečiju i socijalnu zaštitu Oni su na početku prigodnim rečima pozdravili skup i podržali ovakvu inicijativu , izrazivši pri tom spremnost na buduću saradnju i partnerski odnos .

Organizacije/osnivači Nacionalne organizacije su:  

1. Savez gluvih i nagluvih Srbije
2. Savez slepih Srbije
3. Savez distrofičara Srbije
4. Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije
5. Savez društava za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Srbije
6. Savez invalida rada Srbije
7. Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije
8. Društvo multiple skleroze Srbije
9. Republičko društvo Srbije za za pomoć osobama sa autizmom
10. Društvo za pomoć osobama sa Daun sindromom
11. Centar za samostalni život invalida Srbije

Zašto je osnovana?

 • Da predstavlja ujedinjeni pokret osoba sa invaliditetom Srbije, govori u ime većine osoba sa invaliditetom i predstavlja najvažniju političku snagu u zastupanju njihovih zajedničkih interesa i potreba.
 • Uloga Nacionalne organizacije nije da zameni pojedinačne/
  specifične organizacije osoba sa invaliditetom, već da se usredsredi na zajedničke akcije, inicijative i pitanja od opšteg interesa.

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije predstavlja:

 • savez organizacija osoba sa pojedinačnim vrstama invaliditeta
  (tzv. tradicionalne organizacije),
 • organizacija zakonskih zastupnika osoba sa invaliditetom i
 • interesnih organizacija koje okupljaju osobe sa različitim oblicima invaliditeta (cross-disability)

Ciljevi zbog kojih je osnovana su sledeći:

 • Jedinstveno zastupanje interesa osoba sa invaliditetom u Srbiji
 • Zaštita i promovisanje osnovnih ljudskih prava
 • Borba protiv predrasuda i diskriminacije po osnovu invalidnosti i
  puno učešće, ravnopavnost i socijalna uključenost
 • Prihvatanje međunarodnih i evropskih standarda, principa i
  dokumenata u oblasti invalidnosti i njihova primenu u Srbiji
 • Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, uključujući i primenu
  Nacionalne strategije i politike u oblasti invalidnosti i reforma
  nacionalnog zakonodavstva
 • Razvijanje saradnje i učešće u međunarodnom invalidskom pokretu
 • Jačanje saradnje među organizacijama-članicama Nacionalne
  organizacije i podrška razvoju njihovih pojedinačnih kapaciteta

Nacionalna organizacija je bazirana na sledećim vrednostima:

 • primeni evropskih i standarda UN u oblasti invalidnosti,
 • nediskriminaciji,
 • jednakim mogućnostima za osobe sa invaliditetom,
 • ravnopravnom pristupu informacijama za sve;
 • nezavisnosti i reprezentativnosti,
 • me đ usobnoj saradnji ,
 • odgovornosti ,
 • toleranciji ,
 • demokratskoj strukturi i vezama sa organizacijama/članicama.

Ideja o ovakvom obliku delovanja, kao efikasnijem modelu koji postoji u gotovo svim evropskim zemljama, postojala je i ranije, u okvru Zajednice, ali do ozbiljnijeg rada na tome došlo je tek u okviru regionalnog projekta EDF-a (European Disabiliy Forum-a) koji je imao tri osnovne aktivnosti, a one su se odnosile na izradu:  

1. Strategije za unapređenje položaja OSI (usvojena 28. decembra 2006.godine),
2. formiranje krovne organizacije i
3. izradu Nacionalnog izveštaja o invalidnosti za svaku pojedinačnu zemlju .

Projektni tim u Srbiji uspešno je okončao sve tri aktivnosti, čime je naša zemlja samo ojačala svoju lidersku poziciju u čitavom regionu.

Strukturu Nacionalne organizacije čine Skupština, Upravni i Nadzorni odbor, kao i predsednik, dva potpredsednika i izvršni direktor. Statut je predvideo i tri kategorije članstva, a to su reprezentativne ili punopravne članice, pridružene i pomažuće članice. Iako za sada Nacionalnu organizaciju čini 11 organizacija osnivača, ona je otvorena za proširenje članstva, mada i u ovom trenutku ona zastupa interese najvećeg broja osoba sa invaliditetom u Srbiji.

Predsednik NOOSI

– Milan Stošić,

Potpredsednik

– Svetlana Vlahovic i Mihailo Pajević,

Izvršna direktorka

– Ivanka Jovanovic.