Potpisani protokoli o saradnji izmedju nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom srbije i pet političkih stranaka

Po prvi put u Srbiji , a po ugledu na slična iskustva iz zemalja razvijene demokratije, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) tokom predizborne kampanje za parlamentarne i lokalne izbore potpisala je Protokole o saradnj sa pet političkih stranaka, iako je bilo ponudjeno svim partijama koje su do 12. aprila predale izborne liste, a kojih je u tom trenutku bilo devet. Naime, Protokole su sa NOOIS potpisali: Demokratska stranka, G 17 plus, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Socijalistička partija Srbije i Demokratska stranka Srbije.

NOOIS smatra da je potpisivanje ponudjenog Protokola jako važno jer su se na taj način pomenute političke partije obavezale da će u narednom četvorogodišnjem mandatu radom u odgovarajućim skupštinskim odborima i drugim nadležnim organima kao što su resorna ministarstva, Vlada Republike Srbije i glasovima svojih poslanika i poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije zastupati interese svih osoba sa invaliditetom, što je takodje u skladu sa osnovnim principom invalidskog pokreta u svetu i kod nas – „Ništa o nama bez nas“ .

Stranke potpisnice ovog sporazuma su se , izme đ u ostalog , obavezale da ć e podr ž ati ratifikaciju Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom , primenu Strategije za unapredjenje položaja osoba sa invaliditetom za period od 2007. do 2015. koju je Vlada RS usvojila 28. decembra 2006. godine, kao i usvajanje i primenu seta zakona iz oblasti ostvarivanja prava i unapredjenja polo ž aja osoba sa invaliditetom u Srbiji . Sa svoje strane, NOOIS je sporazumom ponudio ekspertizu, znanje, informacije i kontakte svojih organizacija/članica i pojedinaca iz pokreta, kao i partnerstvo na rešavanju svih relevantnih pitanja iz oblasti invalidnosti.

Populacija osoba sa invaliditetom u našoj zemlji je brojna i procenjuje se da ovih osoba u Srbiji ima i do 800.000. NOOIS je unija od 11 reprezentativnih , republičkih organizacija/saveza koji okupljaju ili zastupaju interese preko 500.000 članova, osoba različitih kategorija invalidnosti, njihovih pravnih zastupnika i članova porodica.