Međunarodni dan osoba sa invaliditetom – četvrtak, 3. decembar 2009

“Osnaživanje osoba sa invaliditetom i njihovih zajednica širom sveta:
realizacija Milenijumskih razvojnih ciljeva ”

Milenijumski razvojni ciljevi i osobe sa invaliditetom

Ujedinjene nacije I globalna zajednica nastavljaju da rade na uključivanju osoba sa invaliditetom u sve aspekte društva I razvoja. Iako su napravljeni mnogi dogovori kako bi se osobe sa invaliditetom uključile u razvoj, jaz izmedju politike I prakse ostaje. 

Obezbedjivanje integracije osoba sa invaliditetom u sve razvojne aktivnosti je suštinsko da bi se postigli medjunarodno priznati razvojni ciljevi. Milenijumski razvojni ciljevi se jedino mogu postići ako osobe sa invaliditetom I njihove porodice postanu uključeni. To zauzvrat obezbedjuje osobama sa invaliditetom I njihovim porodicama dobit iz medjunarodnih razvojnih inicijativa. Napori da se postignu Milenijumski razvojni ciljevi I primeni Konvencija UN su medjusobno povezani I doprinose medjusobnom jačanju.

Više informacija o Milenijumskim razvojnim ciljevima I osobama sa invaliditetom na http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1470