Projekat za jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Kratak sadržaj projekta

Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Cilj ovog projekta je jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji unapređenjem njihovog uticaja na zakonodavni okvir i izborni proces, kako bi se i na taj način unapredila njihova ljudska prava i društvena uključenost. 
Specifični ciljevi projekta:

 1. Senzibilizacija članova Parlamenta u pogledu ljudskih prava OSI, ponovno uspostavljanje parlamentarne Grupe za pitanja invalidnosti, ispitivanje mogućnosti za njeno institucionalizovanje i unapređenje učešća i uticaja OSI na reviziju I kreiranje novih zakona uz učešće organizacija OSi, kako na nivou Vlade tako i Skupštine.
 2. Unapređenje pristupačnosti izbornog procesa za osoba sa invaliditetom zajedničkim učešćem u reformi izbornog sistema i uspostavljanjem saradnje sa civilnim društvom, političkim partima i republičkom izbornom komisijom na razvoju mera kako bi se osigurala veća pristupačnost izbora.
 3. Promovisanja prava i političkog učešća OSI na lokalnom nivou uz podršku saradnji između organizacija OSI i lokalnih vlasti u pet opština u Srbiji (Novi Pazar, Prijepolje, Kladovo, Bor i Negotin).

Očekivani rezultati

 • Uspostavljena saradnja između organizacija OSI I članova Parlamenta radi razvoja i unapređenja invalidske politike i rad na novom zakonodavnom okviru koji se odnosi na obezbeđivanje ljudskih prava za OSI. Podneto najmanje 10 zakonodavnih inicijative, uključujući i onu o izbornoj reformi.
 • Bolja informisanost članova Parlamenta o ljudskim pravima OSI, njihovom obezbeđenju I ponovo uspostavljena parlamentarna Grupa o invalidskim pitanjima koja bi uključilo do 8% članova Parlamenta iz vladajućih i opozicionih partija.
 • Stvorene mere za obezbeđivanje veće pristupačnosti izbornog materijala i glasačkih mesta za osobe sa invaliditetom u saradnji sa organizacijama civilnog društva i Republičkom izbornom komisijom. Najmanje tri velike politička partije će raditi na izradi izbornog akcionog plana za pristupačne izbore.
 • Članovi parlamentarne Grupe za pitanja invalidnosti i Republička izborna komisija su informisani kako da unaprede političko učešće osoba sa invaliditetom uvidom u primere dobre prakse u ovoj oblasti.
 • Studijska poseta inostranstvu kako bi se na licu mesta upoznalo sa primerima pozitivne prakse za parlamentarnu Grupu za pitanja invalidnosti i pristupačne izbore za osobe sa invaliditetom, kako bi se poštovala njihova ljudska prava.
 • Jačanje zagovaračkih i lobi kapaciteta za 20 predstavnika organizacija OSI u pet gradova Srbije
 • Razvijena saradnja između organizacija OSI i lokalnih vlasti u Boru i Negotinu, potpisani Memorandumi o saradnji.
 • Izrada nacrga Akcionog plana u oblasti invalidnosti kako bi se sprovodio Memorandum o saradnji potpisan u Novom Pazaru, Prijepolju i Kladovu, između organizacija OSI i lokalnih vlasti.

 

logox4