Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom
3. decembar

Tema za 2007: „Odgovarajući posao za osobe sa invaliditetom“

G odišnje obeležavanje Medjunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 3. decembra, ima za cilj promovisanje i razumevanje invalidnosti i mobilizaciju podrške dostojanstvu, pravima i blagostanju osoba sa invaliditetom. Njegova svrha je takodje da se podigne svest o postignućima osoba sa invaliditetom nastalim kao rezultat integracije u sve oblasti političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog života. Tema ovogodišnjeg Dana osoba sa invaliditetom je bazirana na punom i jednakom uživanju ljudskih prava i učešću u društvu osoba sa invaliditetom, zasnovanog na Svetskom programu akcije za osobe sa invaliditetom, koje je usvojila Generalna skupština UN 1982. godine.

Kako se 3. decembar može obeležiti:

  • Uključivanjem : obeležavanje Dana osoba sa invaliditetom obezbedjuje mogućnosti za učešće svih zainteresovanih strana – vlasti, nevladinog i privatnog sektora – da se fokusiraju povećane i inovativne mere dalje primene medjunarodnih normi i standarda koji se tiču osoba sa invaliditetom. Škole, univerziteti i slične institucije mogu delom da doprinesu ovome, promovišući veći interes i podizanje svesti medju zainteresovanim stranama u sferi socijalnih, kulturnih, ekonomskih, gradjanskih i političkih prava osoba sa invaliditetom.
  • Organizovanjem : održavanje foruma, javnih diskusija i informativnih kampanja kao podrške Danu osoba sa invaliditetom, koji bi se fokusirali na pitanja invalidnosti i načine na koje bi osobe sa invaliditetom i njihove porodice imale mogućnost življenja samostalnog života, finansijskih održivog i osiguranog.
  • Proslavom : planirajte i organizujte predstave gde god je to moguće u čast različitih doprinosa osoba sa invaliditetom društvu u kojem žive. Organizujte različite fokusirane dijaloge i razmenu iskustava o različitim veštinama, interesima i ambicijama osoba sa invaliditetom.
  • Preduzimanjem akcija : osnovno težište obeležavanja Dana osoba sa invaliditetom je praktična akcija za dalju primenu medjunarodnih normi i standarda koji se tiču osoba sa invaliditetom i njihovog daljeg učešća u društvenom životu irazvoju za osnovu jednakosti. Mediji imaju izuzetno važnu ulogu u podršci obeležavanja ovog Dana – kao i tokom cele godine – u smislu odgovarajućeg predstavljanja progresa i prepreka u primeni invalidske politike, programa i projekata, kao i da promovišu podizanje svesti o doprinosima osoba sa invaliditetom.

U većini društava je jako mali broj osoba sa invaliditetom zaposlen. U stvari, u većini zemalja preko 80% osoba sa invaliditetom radnog doba je nezaposleno. Oni koji rade su nedovoljno plaćeni a neki nikad neće uspeti da dodju na tržište rada. Svugde postoji značajan jaz izmedju radnih uslova i trendova u zapošljavanju osoba sa invaliditetom i osoba bez invaliditeta. Predugo su osobe sa invaliditetom zavisne od moljakanja, davanja i brige za njihov život, umesto da im je pružena mogućnost svrsishodnog zapošljavanja. Poricanje mogućnosti i negativni stavovi su glavni razlozi da su osobe sa invaliditetom disproporcionalno odsutne sa tržišta radne snage.

Ovogodišnji Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom se fokusira na to kako da se osobama sa invaliditetom obezbedi dostojanstven posao i način da se iskoriste mogućnosti ove marginalizovane a talentovane grupe. Usvojena Konvencija o Pravima osoba sa invaliditetom priznaje u Članu 27 pravo osoba sa invaliditetom na zapošljavanje po osnovu jednakih mogućnosti sa drugima. Ovaj član ističe pravo osoba sa invaliditetom da zaradjuju za život obavljajući samostalno odabran posao i radeći u okruženju koje je pristupačno.

Mnoge zemlje nemaju zakonodavstvo koje promoviše i štite prava osoba sa invaliditetom, kao radne snage. Ovim se vrši diskriminacija po osnovu invalidnosti, sprečavajući ih da se pojave na tržištu radne snage. Naravno, diskriminacija često započinje ranije u životu, kada se osobama sa invaliditetom poriče mogućnost uključivanja u radnu snagu, nemanjem mogućnosti za obrazovanjem ili obukom za odredjena zanimanja, pristupačnim transportom do radnog mesta, kao i pristupačnim radnim mestom.

Poslodavci često odbijaju da zaposle osobu sa invaliditetom, verujući da ona neće biti u stanju da obavi svoju ulogu i/ili da će to biti preskupo. Ovakav stav je ukorenjen na strahu i stereotipima, koji su fokusirani više na invalidnost nego na sposobnosti pojedinca. Iskustveni podaci, medjutim pokazuju da osobe sa invaliditetom imaju visok nivo obavljanja posla, veću prisutnost na poslu od neinvalidnih kolega. Troškovi adaptacije radnog prostora mogu da budu minimalni. Studije pokazuju da postoje razne beneficije za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, kao što su razne platne olakšice, bolji radni moral zaposlenih i veće raspoloženje klijenata.

Obezbedjivanje dostojnog posla za osobe sa invaliditetom će varirati od zemlje do zemlje, od situacije do situacije. Poslovne grupe, vlade i osobe sa invaliditetom treba tešnje da saradjuju da bi se na pravi način bavili problemom nedostatka mogućnosti za radno angažovanje osoba sa invaliditetom i stavovima poslodavaca u vezi s tim. Za mnoge osobe sa invaliditetom u zemljama u razvoju samozapošljavanje je jedina opcija. Države treba da razmotre načine podrške osobama sa invaliditetom u ovim oblastima: inkluzija osoba sa invaliditetom u mikrokreditne šeme i mikrofinansiranje.

I u razvijenijim zemljama, osobe sa invaliditetom se još suočavaju sa visokim stepenom nezaposlenosti. Ove države i dalje treba da nastave smanjenju jaza izmedju osoba sa invaliditetom i osoba bez invaliditeta. Po Konvenciji UN radna mesta treba da budu adaptirana da bi obavljanje posla bilo adekvatno . To takodje znači da poslodavci i poslovne zajednice treba da imaju značajnije uloge u socijalnoj i ekonomskoj integraciji osoba sa invaliditetom.

U cilju podrške primene Konvencije, ovaj Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom će inicirati traženje novih načina kojima će se promovisati uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada, što će promovisati vlade, privatni sektor i/ili civilno društvo, uključujući i invalidsku populaciju. Ovo obuhvata programe poput zapošljavanja uz podršku, društveno/komercijalne firme, kooperative, invalidski menadžment, promociju preduzetništva, samozapošljavanje i održivi mikro i mali biznis.

Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom je izuzetna mogućnost koju treba da iskoriste vlade, poslovne grupe i osobe sa invaliditetom da razgovaraju i formulišu načine koji omogućavaju osobama sa invaliditetom puno učešće na tržištu rada.