CURICULUM VITAE

Licni podaci

IME

Gordana RAJKOV

INVALIDNOST

Korisnica invalidskih kolica i servisa personalnih asistenata usled posledica mišične distrofije.

KONTAKT

gordanar@eunet.rs

PISMO PARTNERIMA I SARADNICIMA

Obrazovanje, veštine, kvalifikacije i treninzi/obuka

Datumi

Kvalifikacije/pohadjani kursevi i mesta edukacije

1968

Diplomirani matematičar, Prirodno mathematicki fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za matematiku

1982 Napredne studije engleskog jezika, Swindon, Velika Britanija
1995 Edukacija iz komunikacijskih vestina, Carmichael House Voluntary Services, Dublin, Irska
1996 Razvojni edukacijski program za nove menadžere, Oxfam House, Oxford, Velika Britanija
1997 UNHCR Trening program o servisima u lokalnoj zajednici za ugrozene kategorije stanovnistva i rad na njihovom osamostaljivanju i osnazenju, Beograd
1998 Trening kurs o problemima nasilja nad zenama, Autonomni ženski centar, Beograd
Trening kurs o razlicitostima, Incest Trauma Centar, Beograd
1999 NVO Menadzment Trening, Charity Knows How, Oxfam UK, Beogradska kancelarija

 

Rezime radnog iskustva

 • 1996 – 2006 NVO Centar za samostalni život invalida Srbije – jedan od osnivača i Koordinatorka za razvoj i medjunarodnu saradnju, menadžer projekta Servis personalnih asistenata u Srbiji
 • 1995 – 2001 MedjunarodnaNVO Oxfam UK, kancelarija u Beogradu – Koordinatorka programa za regionalnu saradnju i Savetnica za pitanja osoba sa invaliditetom za Jugoistočnu Evropu
 • 1992 – 1995 Centar za samostalni život invalida, Dablin, Irska – Menadžer projekta „Izlazak iz institucija“, Kordinatorka trening programa u projektu INCARE – Servis personalnih asistenata u Dablinu. Predavač na Invalidskim studijama na Manoote College, Dablin, Irska
 • 1966 – 1992 NVO Savez distroficara (exs) Jugoslavije, potpredsednica Saveza, Sekretar Saveza, predsednica Saveza, koordinatorka za medjunarodnu saradnju
 • 1980 – 1086 NVO Savez distroficara (exs) Jugoslavije, urednica časopisa „Miopatija i mi“
 • 1978 – 1991 Evropski savez organizacija distroficara , EAMDA, potpresednica, rukovodilac programa za socijalna pitanja

Glavni projekti

 • „Podrška u oblasti invalidnosti na regionalnom nivou“ – razvoj i obezbedjivanje ekspertske podrške u osam Oxfamovih kancelarija u Jugoistočnoj Evropi i primena projekata podrške u oblasti invalidnosti – 1997/1999
 • „Invalidske studije“ – obrazovni program za aktiviste u invalidskom projektu u Srbiji – 2000
 • „Servis personalnih asistenata „ – eksperimentalni program servisa personalnih asistenata u Srbiji kao socijalnog servisa i komparativna analiza sa ostalim vidovima podrške – 2001
 • „Srbija bez siromastva“ – konsultativni process i preporuke za Strategiju za smanjenje siromaštva u Srbiji – 2003
 • „Praćenje primene Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji“ – istraživanje specifičnosti siromaštva kod osoba sa invaliditetom, Beograd 2004
 • „Servis personalnih asistenata u Srbiji, SPAS“ – akciono istraživački program u obezbedjivanju, treningu i istraživanju inovativnog vida socijalnog servisa za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici i organizovanje servisa PA u pet gradova Srbije– 2003/2006
 • „Samopomoc i zastupnički rad za prava i jednake mogućnosti osoba sa invaliditetom u Jugoistocnoj Evropi (SHARE SEE) – program za izgradnju kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji i Bosni i Hercegovini – 2004/2006
 • „Izgradnja kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom“, u okviru CARDS programa kojeg sprovodi Evropski forum osoba sa invaliditetom (European Disability Forum – EDF) u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji. Koordinatorka projekta za Srbiju
 • „Trening trenera za podizanje svesti o pitanjima invalidnosti“ osmišljavanje, dizajn i obuka grupe osoba za invaliditetom za trenere u oblasti podizanja svesti o pitanjima invalidnosti za razičite ciljne grupe – autorka, organizatorka i jedan od voditelja edukacije

Objavljene studije, istraživanja i glavne prezentacije

 • „Servis personalnih asistenata kao socijalni servis za osobe sa invaliditetom“ – studija slucaja, Borivoje Ljubinkovic i Gordana Rajkov, Beograd – 2001
 • “ Pregled zakonske regulative i socijalnih servisa za osobe sa invaliditetom u Srbiji i Bosni“ – konferencija o dostignućima i perspektivama Saveta Evrope – Iniciranje zakonskih promena na polju invalidnosti u Makedoniji i regionu – Skoplje, 2003
 • „Osobe sa invaliditetom u kriznim situacijama “ – Konferencija Britanskog saveta za osobe sa invaliditetom – London, 2004
 • „Samostalni život kao ljudsko pravo: osnazivanje i mainstreaming“ – Regionalna konferencijaSvetske organizacije osoba sa invaliditetom – DPI– Bukurest 2005
 • „Iskustvo samostalnosti “ – participativno akciono istraživanje, Tim autora – Beograd, 2005
 • „Siromaštvo i invalidnost“ – diskusija na Okruglom stolu u Parlamentu Srbije – Beograd, 2006
 • Studija slučaja u programu Servis personalnih asistenata kao inicijative za politicku promenu – konferencija Invalidnost i klasifikacija, WHO-FIC – Tunis 2006

Profesionalne sklonosti

 • Invalidska politika
 • Socijalna politika i servisi podrške
 • Pitanja rodne ravnopravnosti i smanjenje diskriminacije žena
 • Izgradnja kapaciteta pojedinaca i organizacija i obrazovanje
 • Izdavaštvo u oblasti invalidnosti i prevodjenje

Članstvo u odredjenim telima i organizacijama

 • Član Saveta za pitanja osoba sa invaliditetom, Vlada Republike Srbije
 • Član Upravnog Odbora i potpredsednica Svetske organizacije osoba sa invaliditetom, region za Evropu – Disabled People’s International
 • Član Izvršnog odbora Evropske mreže centara za samostalni život – European Network on Independent Living