Projekat “Izgradnja kapaciteta Organizacija OSI” je podržala Evropska Komisija za proširenje EU a finansira ga EU CARDS regionalni program 2003 za demokretsku stabilizaciju – razvoj lokalnog civilnog društva. Projekat je počeo u martu 2005 i trajaće do septembra 2006.

 

Projekat je namenjen nevladinim organizacijama koje se bave osobama sa invaliditetom, jačanju njihovih kapaciteta i unapredjenju kooperacije osnivanjem lokalnih i nacionalnih cross-disability saveta, kao i balkanske koordinacione strukture za nevladine organizacije u oblasti invalidnosti

 

CARDS zemlje obuhvaćene ovim projektom su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija i Srbija i Crna Gora.   

 

Specifični cilj projekta je jačanje kapaciteta nveladinih invalidskih organizacija u CARDS regionu, obezbedjujući im podršku da bolje promovišu prava i interese osoba sa invaliditetom i efikasno se bore protiv diskriminacije.

 

GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA

 

1 Menadžment projekta

Celokupna odgovornost za menadžment projekta je pri EDFu, uz generalnu podršku i specifične zadatke partnera na projektu. Menadžer projekta i sedam EU koordinatora su u regionu (koordinator za SCG je Gordana Rajkov iz Centra za samostalni život invalida Srbije) i biće odgovorni za svakodnevno praćenje primene projekta. U okviru ove aktivnosti su sastanci Upravnog odbora, pripreme za program rada i izveštavanje o projektu.

2 Posete zemljama u regionu

U prvoj fazi projekta EDF će sprovesti seriju detaljnih poseta svim zemljama u Regionu i sastanke sa relevantnim akterima u invalidskom pokretu i utvrditi prioritete. Cilj je kompletiranje činjeničnog stanja u prva tri meseca projekta.

3 Rad na izgradnji kapaciteta

Osnova projekta je povećanje kapaciteta organizacija OSI. Ovaj aspekt projekta će stoga uzimati najviše projektnog vremena i sredstava. Kapaciteti organizacija OSI će se jačati i kao rezultat treninga i informativnih aktivnosti projekta.

Da bi se stvorilo okruženje u kojem će nevladine organizacije uspešno promovisati prava i interese OSI, neophodno je unaprediti stepen kooperacije i partnerstva izmedju različitih organizacija OSI.

Mnoge sub-aktivnosti će se naći u ovoj oblasti kao što su cross-disability zadaci, stvaranje lokalnih i nacionalnih cross-disability saveta tamo gde ne postoje, jačanje postojećih i stvaranje cross-disability koordinacione structure za nevladine organizacije OSI na nivou Balkana.

4 Treninzi

Treninzi su identifikovani na osnovu EDF iskustva sa situacijom u zemljama pristupnicama EU iz centralne i istočne Evrope, kao dela EDF Phare projekta izgradnje kapaciteta. Treninzi će se organizovati na sledeće teme:

– koristi rada na diskriminaciji sa cross-disability perspektive

– pristup invalidnosti po osnovu prava; EU, Savet Evrope UN antidiskriminatorni & invalidski zakoni, konvencije I politike;

– lobiranje i zastupničke veštine, uključujući predstavljanje gradjanskog dijaloga;

– medijske i komunikacijske veštine;

– osnovne veštine menadžmenta za rad nevladinih organizacija, uključujući pitanja finansiranja i dugoročno planiranje razvoja nevladinog sektora.

5 Informacije

Važna komponenta projekta, koja je u tesnoj vezi sa uspešnom izgradnjom kapaciteta i treningom, je obezbedjivanje informacija i dokumenata za predstavnike nevladinih organizacija. Detaljne informacije o pitanjima vezanim za rad cross-disability saveta u EU i zemljama pristupnicama biće obezbedjene. U isto vreme organizacije OSI će dobiti informacije o EU zakonu, politici i procedurama donošenja odluka, i dobroj medjunarodnoj praksi o invalidskim pitanjima, uključujući relevantne Savet Evrope i konvencije UN.

6 Dijalog i umrežavanje (povezivanje)

Projekat će raditi na izgradnji mreže i dijaloga izmedju nevladinih organizacija na lokalnom nivou, izmedju nevladinih organizacija u zemlji; izmedju nevladinih organizacija različitih CARDS zemalja; izmedju nevladinih organizacija u regionu i sličnih organizacija u zemljama članicma EU i zemljama pristupnicama Unije.

7 Konferencije, seminari i studijske posete

Brojne važne konferencije, seminari i studijske posete će biti deo projekta, usko vezani sa ostalim komponentama. One će se organizovati tako da obezbede trening za učesnike o prioritetima invalidske problematike.

U medjuvremenu je održana Konferencija u Atini, 27. septembra 2005, u Beogradu 18. marta 2006 i seminar, takodje u Beogradu 9-10. maja 2006. Održani su brojni konsultativni sastanci sa predstavnicim EDF-a i medjuresornih grupa u SCG.

OČEKIVANI REZULTATI

Impakt koji će projekat imati na organizacije OSI uključuje:

– jači i kohezivniji invalidski pokret, sastavljen od jakih lokalnih i nacionalnih organizacija OSI;

– veće razumevanje pristupa invalidnosti zasnovanog na pravima i povećanje kapaciteta radi promocije aktivnosti zasnovanih na tom pristupu;

– veće razumevanje medjunarodnih instrumenata o ljudskim pravima (npr. Savet Evrope, Ujedinjene nacije) koji štite OSI i kako ih koristiti;

– veće razumevanje opšteg zakonodavstva Evropske Unije i politike na polju invalidnosti i bolje razumevanje njihovog uticaja i koristi;

– bolje razumevanje specifičnog zakonodavstva Evropske Unije, kao što je član 13 koji promoviše antidiskriminativne mere, Direktivu o zapošljavanju i sl.;

– sticanje orudja i veština praćenja i izveštavanja o kršenju ljudskih prava sa kojima se suočavaju OSI;

– bolji zastupnički rad, lobiranje i medijskko/komunikacijske veštine;

– vlasti priznaju OSI i njihove organizacije kao ključne aktere, a strukturisane konsultacije sa predstavnicima organizacija OSI postaju uobičajena praksa;

– veća sposobnost sticanja novih saveznika i zainteresovanih strana, podsticanje njihovih interesa i podrška u invalidskim pitanjima;

– povećana svest o potrebama marginalizovanih grupa OSI (npr. žena, osoba sa višestrukim ili teškim oštećenjima, OSI iz etničkih/nacionalnih manjina) i veća sposobnost razvoja i promocije politike koja se bavi njihovih potrebama i zahtevima;

– upoznavanje sa načinom kako organizacije OSI u drugim zemljama u tranziciji funkcionišu efikasno uz prilično malom finansijskom podrškom;

– veća svest o regionalnom invalidskom pokretu, njegovim promenama i mogućnostima sa kojima se suočava i kako ih najbolje iskoristiti.

Sve u svemu, kao rezultat projekta organizacije OSI će povećati razumevanje pristupa invalidnosti zasnovanog na pravima i povećati kapacitete da bi promovisali politike zasnovane na ovom pristupu. U ovom smislu, Madridska Deklaracija, politički dokument kojeg je EDF promovisao u 2003. Evropskoj godini OSI, biće ključni vodeći document.

Razvoj zakona i politike u oblasti invalidnosti

Glavni politički rezultat projekta treba da bude pojačan pritisak u svakoj zemlji za usvajanje sveobuhvatnog antidiskriminatornog zakonodavstva na polju invalidnosti, u skladu sa najboljom medjunarodnom praksom i standardima.

Povećanje političkih i zastupničkih veština organizacija OSI i promocija jedinstva invalidskog pokreta u kampanji za antidiskriminatorno zakonodavstvo je ključni očekivani rezultat projekta.

Jačanje civilnog društva

U jačanju kapaciteta organizacija OSI, projekat će imati direktan impakt jačanjem gradjanskog društva na lokalnom i nacionalnom nivou u regionu.

Invalidske mreže na lokalnom, nacionalnom i medjunarodnom (Evropskom) nivou

Stvaranjem cross-disability saveta na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou, organizacije OSI će biti u stanju da ostvare kontakte sa sličnim organizacijama u regionu i zemlji, kao i susednim zemljama.

Podizanje javne svesti o invalidnosti

Uloga partnera u projektu će odredjivati stepen liderstva I odgovornosti koji treba da dokažu njhov razvoj kao nevladinih organizacija I njihovog stava prema ostalim stranama, posebno vlastima u njihovim zemljama.