CSŽ/UNDP

ZAJEDNO PROTIV DISKRIMINACIJE

cszundp

Ovaj projekat ima za cilj podizanje svesti u javnosti o prepoznavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i podsticanje aktivnog odnosa prema situacijama diskriminacije kroz organizovanje edukacija o opštem Zakonu o zabrani diskriminacije, Zakonu o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, načina prepoznavanja diskriminacije i metoda reagovanja na diskriminaciju (ARS tehnike, pokretanje sudskih postupaka tužbom zbog diskriminacije, obraćanje predstavkom Zaštitniku gradjana i Povereniku za ljudska prava) za aktiviste organizacija osoba sa invaliditetom, predstavnike lokalnih samouprava, organe pravosudja, advokatske komore, NVO za ljudska prava, novinare u šest gradova (Jagodina, Leskovac, Smederevo, Sombor, Subotica i Čačak) i završne konferencije u Beogradu na kojoj će se predstaviti i iskustva iz edukacija u pomenutim gradovima Srbije.

Оčekuje se da će osobe sa invaliditetom steći dodatna znanja i veštine koje će im omogućiti da prepoznaju diskriminaciju, njihove organizacije će moći da podnose tužbe na osnovu zakona ili da pribegnu vansudskom rešavanju sporova prouzrokovanih diskriminacijom, koji bi rezultirali prestankom diskriminacije ili otklanjanjem njenih posledica i bez podnošenja tužbe sudu.

Takodje se očekuje da lokalne samouprave prodube saradnju sa organizacijama osoba sa invaliditetom na pružanju jednakih mogućnosti za puno učešće ovih osoba u društvu. Zaposleni u pravosudju i advokaturi i aktivisti u NVO za ljudska prava steći će dodatna znanja o suzbijanju diskriminacije na osnovu invalidnosti i započeti saradnju sa organizacijama osoba sa invaliditetom u ovoj oblasti a novinari o suzbijanju diskriminacije da bi dalje mogli da rade na podizanju svesti javnosti kroz svoj profesionalni angažman.

Aktivnosti

logo