Pitanja sa okruglih stolova upućena Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja  

Novi Beograd , 16. jun 2009.  

1.Kako je zamišljena saradnja MRSP i NSZ u procesu procene radne sposobnosti OSI? (uloge i proces)

Pravilnik o načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja (čl. 9. stav 6. Z akona)– sporazumno propisuju ministar nadležan za poslove zapošljavanja, ministar nadležan za poslove zdravlja i ministar nadležan za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, biće donešen u skladu sa članom 54. stav 1. Zakona i urediće postupak i nadležnosti partnerskih organizacija u procesu.  

2.Koje ministarstvo će biti nadležno za radne centre i socijalna preduzeća i organizacije?

Pravilnik o prostorno tehničkim uslovima, stručnoj osposobljenosti zaposlenih i drugim uslovima za rad radnog centra (čl. 44. stav 2. Zakona) – koji sporazumno propisuju ministar nadležan za poslove zapošljavanja i ministar nadležan za poslove socijalne politike, biće donešen u skladu sa članom 54. stav 1. Zakona.  

3.Da li su član 29. i član 42 u suprotnosti? Kako će se ovo „pomiriti“?

Član 29. Zakona reguliše penale koje će poslodavac, ukoliko ne zaposli osobu sa invaliditetom, u skladu sa obavezom zapošljavanja, imati obavezu da plaća.

Član 42. Zakona reguliše dokumentaciju i procedure koje je sastavni deo zahteva preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavasu osoba sa invaliditetom za dodelu sredstava.

S obzirom da članovi regulišu različite segmente Zakona, ne vidi se suprotnost koju je podnosilac pitanja prepoznao.

4. Koliko i koji podzakonski akti će biti doneti u vezi Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI?

  1. Pravilnik o načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja (čl. 9. stav 6. Z akona)– sporazumno propisuju ministar nadležan za poslove zapošljavanja, ministar nadležan za poslove zdravlja i ministar nadležan za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja;
  2. Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i standardima za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije (čl. 13. stav 2. Zakona)sporazumno propisuju ministar nadležan za poslove zapošljavanja, ministar nadležan za poslove zdravlja i ministar nadležan za poslove obrazovanja;
  3. Pravilnik o prostorno tehničkim uslovima, stručnoj osposobljenosti zaposlenih i drugim uslovima za rad radnog centra (čl. 44. stav 2. Zakona) – sporazumno propisuju ministar nadležan za poslove zapošljavanja i ministar nadležan za poslove socijalne politike;
  4. Pravilnik o načinu izdavanja, sadržini i izgledu legitimacije inspektora (čl. 46. stav 3. Zakona) – propisuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja;
  5. Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načina dokazivanja izvršenja te obaveze (čl. 48. Zakona) – sporazumno propisuju ministar nadležan za poslove zapošljavanja i ministar nadležan za poslove finansija;

opšti akt organizacije nadležne za pslove zapošljavanja kojim se utvrđuju bliži uslovi i merila za ostvarivanje prava na mere aktivne politike zapošljavanja osoba sa  

  1. invaliditetom – donosi organizacija nadležna za poslove zapošljavanja u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona (čl. 33. Zakona);
  2. akt o uslovima i načinu radnog angažovanja kao radno terapijske aktivnosti korisnika u ustanovi socijalne zaštite za smeštaj korisnika – propisuje ministar nadležan za poslove socijalne politike u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona (čl. 43. Zakona).

5. Da li je zakon pomerio granicu penzionisanja OSI, tj.starosnu granicu ili smo izjednačeni sa ostalim zaposlenim i moramo čekati 65 god. da bismo ostvarili svoje pravo na penziju, a imamo radnog staža preko 25 godina?

Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja regulisana su Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je u nadležnosti Ministarstva rada i socijalne politike.

Navedeno pitanje nije predmet Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.


Novi Sad , 18.jun 2009.

 1.Da li će država imati moralnu obavezu da prva krene u susret zapošljavanju OSI?

Republika Srbija je, shodno članu 3. stav 3. Zakona, utvrđena kao poslodavac, te stoga ima obavezu poštovanja odredaba Zakona.


Niš, 25.jun 2009.

1.Kako će ministarstvo realizovati mere zapošljavanja OSI u okviru Zakona u godinama svetske krize, kada se „zamrzava” prijem novih radnika, kada imamo u vidu da je i do sada je vrlo mali broj OSI zaposleno ?

Zakon o profesionalnoj rehbailitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, broj 36/09), stupio je na snagu 23. maja 2009. godine. Shodno članu 55. Stav 2. Zakona, obaveza zapošljavanja i plaćanja penala u slučaju neispunjavanja obaveze, počinju da se primenjuju protekom roka od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Takođe, neophodno je imati u vidu da i same osobe sa invaliditetom, ukoliko se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica, imaju obavezu da aktivno traže posao, odnosno da isti prihvate, ukoliko je u skladu sa njihovom radnom sposobnošću i zanimanjem.

Postoje li organizacije i instittucije koje su imune na Zakon o profesionalnoj renabilitaciji o zapo š ljavanju OSI ( državne institucije , centri za socijalni rad , Nacionalna služba za zapošljavanje , lokalna saamouprava , prosveta …)

Član 3. stav 3. Zakona utvrđuje ko se smatra poslodavcem u smislu ovog zakona.

Da li postoji mehanizam koji će pratiti implementaciju Zakona i njegovo eventualno kršenje?

Nadzor nad primenom ovog zakona regulisano je članom 46. Zakona.

Da li postoji mogućnost reagovanja republičke vlasti ukoliko lokalne vlasti ili neka državna institucija ili služba na lokalnom nivou ne žele da zaposle OSI , a za to postoje uslovi ( otvoreno radno mesto )?

Član 34. stav 1. tačka 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti propisuje pravo poslodavca da samostalno odlučuje o izboru lica za zasnivanje radnog odnosa.


u Leskovcu, 26.juna 2009.

Šta je sa osobama sa invaliditetom koje su iz seoskih sredina, koje hoće da rade a nemaju uslova da ostvare svoje pravo na rad?

Odgovor na postavljeno pitanje zahteva dodatne informacije šta je podnosilac podrazumevao pod nepostojanjem uslova za rad.Mesto stanovanja nije prepreka za zasnivanje radnog odnosa.

Kako obezbediti sredstva za lični dohodak OSI ako poslodavac nema proizvodnu delatnost?

Svi poslodavci su dužni da isplaćuju zaposlenima platu za ostvareni rad shodno Zakonu o radu.