CSŽ / CRS – Uključivanje u obrazovanje dece sa teškoćama u razvoju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Centar za samostalni život invalida Srbije sprovodi projekat Uključivanje u obrazovanje dece sa teškoćama u razvoju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u partnerstvu sa organizacijama Katolička služba pomoći – CRS, Centar za interaktivnu pedagogiju – CIP i Fakultetom za specijalno obrazovanje i rehabilitaciju – FESPER. Projekat finansiraju USAID, CRS i ICS a cilj mu je da se muškarci, žene i deca sa invaliditetom integrišu u ekonomski i društveni život u Srbiji.

Projekat će omogućiti uključivanje OSI u programe kojima se predviđa poboljšanje i povećanje zapošljavanja i obezbeđivanje ekonomskog razvoja, koristeći sve raspoložive resurse i kapacitete u oblasti zapošljavanja. Posebna pažnja će biti posvećena promovisanju zapošljavanju OSI koje podržavaju programe USAID i drugih donatora.

Strateški ciljprojekta je da osobe sa invaliditetom dobiju više mogućnosti za efektivno zapošljavanje, a projekat će biti sproveden u pet opština Srbije ( Novi Beograd, Kragujevac, Leskovac, Niš i Novi Sad ).

Centar će inicirati osnivanje Koalicije za zapošljavanjeu svakoj od opština koje će obuhvatiti predstavnike: Nacionalne službe za zapošljavanje, lokalne organe vlasti, poslodavce ( privatne i državne ), Ministarstva privrednog razvoja, Privredne komore, institucije koje nude prekvalifikacije i obuku kao i druge aktere od interesa za proces.

Koalicija ima za cilj da poveže OSI sa razvojnim programima koji promovišu zapošljavanje tako što će pomoći da se OSI uključe u proces obezbeđenja radne snage, i uspostavljanje dijaloga sa poslodavcima i njihovim predstavnicima , kao i da se prati napredak u zapošljavanju.

Aktivnosti