Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti

Regionalni projekat “Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti”, koji je podržan od strane programa Evropske komisije – EC Enlargement, sprovodi Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) kao vodeći partner i nosilac aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu u partnerstvu sa projektnim partnerom za Srbiju – Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije (CSŽ), projektnim partnerom za Crnu Goru – Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore (SUPCG) i projektnim partnerom za Makedoniju-Pokretom protiv invaliditeta (POLIO PLUS).

Aktivnosti u okviru ovog jednogodišnjeg projekta koji će trajati između januara i decembra 2015. godine, će se sprovoditi u 4 zemlje Zapadnog Balkana – Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.

Opšti cilj projekta je doprinos demokratskoj stabilizaciji i pridruživanju balkanskih zemalja EU kroz jačanje učešća civilnog društva u donošenju odluka i političkih procesa na svim nivoima vlasti.

Specifični cilj projekta je jačanje operativnih kapaciteta Balkanske Nezavisne mreže u oblasti invalidnosti, kao nezavisne regionalne mreže organizacija osoba sa invaliditetom uspostavljene s ciljem da promoviše i olakša uključenost invalidnosti u politike i prakse na nacionalnom i regionalnom nivou.