OD ALTERNATIVE DO STANDARDIZACIJE

Organizovanje adekvatnih oblika socijalne podrške, jedan je od ključnih preduslova za socijalnu inkluziju OSI na principima ostvarenja ljudskih prava i dostojanstva ovih osoba. Prepoznajući ovu potrebu i imajući u vidu savremene pristupe i oblike podrške i zaštite u drugim zemljama Centar je sprovodio pilot projekat, koji je pilotirao razvoj Servisa personalnih asistenata kao jedne od usluga socijalne zaštite koja bi omogućila veću samostalnost, učešće, odgovornost i kontrolu korisnika. Rezulate toga rada Centar za samostalni život invalida Srbiije objavio je u dve publikacije: „Iskustva samostalnosti“ – Participativno akciono istraživanje, 2005. i „Cena samostalnosti“ – analiza ekonomske isplativosti ulaganja u servis PA, 2005.

U pilot fazi organizovanja ove usluge socijalne zaštite prikupljena su dragocena iskustva, koja je sada neophodno kapitalizovati i testirati u odnosu na procedure, protokole i standarde i definisati kompletno novu uslugu koja bi bila u skladu sa decentralizacijom sistema socijalne zaštite (lokalne vlasti i nacionalne vlasti da bi se obezbedilo uključivanje u sistem – u skladu sa strategijom Evropske Unije za OSI (Community Living Directive) , Saveta Evrope (Akcioni plan razvoja za osobe sa invaliditetom) kao i drugim medjunarodnim kao što su UN standardna pravila (pravilo 4.), Predlogu Konvencije o dostojanstvu i pravima OSI (član 19.) kao i nedavno donetom Zakonu o sprečavanju diskriminacije OSI Srbije (član 32). koja specifično definiišu ovaj oblik podrške kao jednu od adekvatnih oblika zaštite sa osobe sa invaliditetom.

Servis personalnih asistenata (SPA) je jedan od servisa socijalne podrške namenjen osobama sa teškim telesnim invaliditetom koji je kompatibilan sa drugim postojećim uslugama. Istovremeno, SPA je skraćenica za inovativnu socijalnu uslugu koja omogućava OSI da postanu ravnopravnije i samostalnije. U tom smislu ovaj inovativni socijalni sevis predstavlja meru i aktivnost koja vodi ostvarivanju ciljeva koji su definisani kako u Milenijumskim razvojnim ciljevima, Strategiji za smanjenje siromaštva u Srbiji, tako i u Strategiji razvoja i reforme socijalne zaštite. Sličan servis postoji u mnogim zemljama, medju kojima su Irska, V. Britanija, Švedska, Danska, Norveška, Finska, Italija, Nemačka i SAD.

Prelazak iz pilot faze u servis sistema, bi trebalo da se odvija postepeno. Sistem socijalnih usluga i servisa PA treba da odgovori na izražene potrebe OSI kako bi promovisao uključivanje i pružio jednake mogućnosti za njihovo puno učešće u društvu. Da bi se dostigao taj cilj, potrebno je razviti komlpet regulatornih mehanizama kao što su: procena potreba i usluga na lokalnom niovu, set standarda kvaliteta, procedure za licenciranje/autorizaciju, procedure vezane za ugovore i finansiranje, monitoring i evaluaciju servisa, a tome će doprineti i ovaj projekat.

Svrha projekta OD ALTERNATIVE DO STANDARDIZACIJE je – Priprema za uvodjenje servisa personalnih asistenata (SPA), kao inovativnog oblika socijalne podrške za osobe sa teškim telesnim invaliditetom, u sistem usluga socijalne zaštite, kroz izradu testiranog modela ove usluge i organizovanjem servisa Personalnih Asistenata za kontrolnu grupu od 30 korisnika (OSI), u saradnji sa nacionalnim i lokalnim vlastima, kao doprinos razvoju sistema odrzivih socijalnih usluga za osobe sa invaliditetom, koje omogućavaju razvoj njihovih potencijala i samostalan život u lokalnoj zajednici.

Centar za samostalni život invalida Srbije u svom strateškom planu ima delovanje na nivoima principa, politike i traženja najboljih rešenja u praksi, te se stoga rešavanje pitanja promene paradigme prema invalidnosti, od medicinskog ka socijalnom pristupu i predlaganje praktičnih rešenja direktno uklapa sa nastojanjima da se situacija u kojoj se nalaze ove ciljne grupe menja.

Inovativno partnerstvo između javnog i nevladinog sektora podrazumeva preispitivanje uloga – ko daje uslugu, ko novac, ko kontroliše kvalitet,, ko određuje standarde. Ovo je veoma važno u procesu transformacije ustanova i reforme sistema socijalne zaštite i stoga je i prepoznato u Strategiji za smanjenje siromaštva i Strategiji razvoja socijalne zaštite koje govore o uslugama za OSI koje su participativno koncipirane i usmerene na potrebe korisnika, s fokusom na promociju raspoloživih lokalnih resursa.

Projekat doprinosi smanjenju siromaštva i društvene isključenosti osoba sa teškim telesnim invaliditetom (OSI), kroz pripreme za uvodjenje servisa personalnih asistenata (PA), kao inovativnog oblika socijalne podrške za OSI u sistem usluga socijalne zaštite, koje omogućavaju njihovu socijalnu uključenost i ostvarenje ljudskih prava i dostojanstva. Organizovanje usluge servisa PA za kontrolnu grupu od 30 korisnika (OSI) u 5 gradova Srbije, uz druge projektne aktivnosti (izrada priručnika za procedure, standarda kvaliteta, simulacija scenarija za primenu regulatornih mehanizama) omogućiće izradu testiranog modela ove usluge, u saradnji sa nacionalnim i lokalnim vlastima, i doprineti razvoju sistema odrzivih socijalnih usluga za osobe sa invaliditetom, koje će ojačati njihove potencijala i omogućiti samostalan život u lokalnoj zajednici. Ujedno projekat će smanjiti siromaštvo za 30 nezaposlenih osoba koje će raditi kao PA.